Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Prevádzka techniky na ochranu rastlín

12-08-2020
doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc. | jozef.dudak@uniag.sk
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Technika na ochranu rastlín predstavuje dôležitú súčasť technického vybavenia väčšiny poľnohospodárskych podnikov, ktoré sa zaoberajú pestovaním poľných plodín. Vo vzťahu k účinnosti prípravkov používaných pri ochrane rastlín a aplikovaných práve touto technikou, a hlavne k ich cenám, ktoré nie sú malé, význam správneho prevádzkovania techniky je čím ďalej, tým väčší. 

Nedostatočná starostlivosť o techniku, jej zlé nastavenie, prípadne aj nesprávne používanie a obsluha môžu byť totiž častou príčinou nízkej účinnosti chemického ošetrenia, alebo poškodenia ošetrovaných, prípadne susedných porastov, ale aj následných plodín. Na dosiahnutie kvalitnej práce postrekovača je potrebné ho riadne pripraviť a nastaviť na požadovaný pracovný režim a v súlade s ním aj prevádzkovať.

Začať treba výberom „správneho“ typu vhodného postrekovača. Podľa veľkosti plochy, ktorú poľnohospodársky podnik obhospodaruje, je možné v súčasnosti vyberať z niekoľkých konštrukčných riešení postrekovačov - buď s traktorom agregovaných nesených a návesných, alebo samohybných s vlastným energetickým zdrojom. Tieto postrekovače sa líšia ako objemom zásobnej nádrže, ktorý sa pohybuje od 400 do 14 000 l postrekovej kvapaliny, tak záberom aplikačného rámu, ktorý výrobcovia ponúkajú v rozmedzí od 10 do 38 a dokonca aj 51 m. V prípade možnosti výberu z viacerých typov, alebo pri dohodnutí ochrany prostredníctvom firmy poskytujúcej služby v ochrane rastlín, je potrebné pri výbere postrekovača prihliadať predovšetkým na termín ošetrenia, plodinu, ktorú budeme ošetrovať, veľkosť pozemku pre ošetrenie, druh škodlivého činiteľa a druh prípravku, ktorý bude použitý na ošetrenie a aké sú požiadavky na jeho aplikáciu. Z týchto informácií je potom možné odvodiť potrebu vhodného neseného, ​​návesného, alebo samohybného postrekovača.

Výberom a obstaraním (zakúpením) „správneho“ postrekovača sa vlastne celá starostlivosť o jeho správnu prevádzku iba začína.

Predsezónna príprava postrekovača

Predsezónna, prípadne posezónna údržba a opravy zahŕňajú kontrolu, prípadne opravu aplikačného rámu, čerpadla, dôkladnú asanáciu (očistenie) celého stroja, kontrolu dýz, rozvodov, rúrok a hadíc (vrátane kontroly celkovej tesnosti systému), kontrolu funkčnosti všetkých regulačných a ovládacích prvkov, prípadne doplnkových zariadení stroja.

Prevádzka postrekovačov sa riadi zákonom o rastlinolekárskej starostlivosti, ktorý platí pre všetky aplikačné stroje na pesticídy. Tomuto zákonu podlieha akýkoľvek stroj alebo technické zariadenia vrátane doplňujúcich technologických súčastí, určené na aplikáciu prípravkov formou postreku, alebo rosenia vo vonkajšom prostredí alebo na morenie osív. Mechanizačné prostriedky môžu byť uvádzané na trh a používané pri podnikateľskej činnosti iba vtedy, ak ich rastlinolekárska správa zapíše do oficiálneho registra mechanizačných prostriedkov.

Veľmi dôležitou podmienkou pre zabezpečenie kvalitnej a bezproblémovej činnosti postrekovača je primeraná starostlivosť o jej prevádzkový stav, ku ktorej patria pravidelná údržba a testovanie funkčnej činnosti stroja.

Mechanizačné prostriedky podliehajúce zápisu do úradného registra a ďalšie, stanovené vykonávacím právnym predpisom, ak sú používané pri podnikaní, podliehajú povinnému kontrolnému testovaniu. Kontrolné testovanie sa vykonáva v intervaloch stanovených vykonávacím právnym predpisom alebo v lehote určenej rastlinolekárskou správou, ak je to potrebné na odstránenie závad zistených na mechanizačných prostriedkoch. Kontrolné testovanie spočíva v preskúmaní výkonu mechanizačného prostriedku pre správnu aplikáciu prípravkov podľa technologických požiadaviek stanovených vykonávacím právnym predpisom, ktorý tiež stanovuje technologický postup kontrolného testovania.

Pravidelné kontrolné testovanie je jednou z podmienok prevádzky postrekovača. Podrobiť postrekovač kontrolnému testovaniu je nielen zákonom stanovenou základnou povinnosťou každého prevádzkovateľa týchto strojov, ale aj základným predpokladom umožňujúcim kvalitné nastavenie pracovného režimu a vykonanie kvalitného, ​​ekonomicky výhodného a účinného ošetrenia.

Voľba vhodných dýz

Dýzy sú najdôležitejším prvkom rozhodujúcim o kvalite postreku. Podľa spôsobu rozbitia prúdu kvapaliny sa rozdeľujú na hydraulické, rotačné a pneumatické. Najrozšírenejšie sú dýzy hydraulické. Do tejto skupiny patria štrbinové, nárazové, vírivé a viacotvorové dýzy.

Štrbinové dýzy sú najčastejšie používané pre plošný postrek. Kvapalina je rozptyľovaná do vejárového postrekového obrazca s rozptylovým uhlom 80° alebo 110°. Nárazové dýzy sú určené pre aplikáciu systémových herbicídov a kvapalných hnojív pri hnojení na list. Vírivé dýzy s kužeľovým výstrekovým obrazcom sú vhodné predovšetkým pre aplikáciu fungicídov a insekticídov pre celoplošný postrek. Viacotvorové dýzy sú určené predovšetkým pre aplikáciu kvapalných hnojív. V závislosti od počtu otvorov môžu vytvárať kvapky o veľkosti 1 - 3 mm.

Dýzy s plochou charakteristikou vytvárajú veľmi jemné kvapôčkové spektrum. Sú vhodné pre väčšinu pesticídov vďaka ich rovnomernej distribúcii postrekovej kvapaliny.

Nízkoúletové dýzy sú vybavené obmedzovačom, ktorý spôsobuje zníženie podielu najjemnejších kvapôčok v kvapôčkové spektre, čím je postreková kvapalina opúšťajúca dýzu menej citlivá na úlet vplyvom vetra.

Injektorové dýzy sú charakteristické hrubou atomizáciou kvapkového spektra. Dvoma bočnými otvormi v dýze je dovnútra nasávaný vzduch, ktorý sa zmiešava s kvapalinou a dochádza k tvorbe pomerne hrubého kvapkového spektra, ktoré je odolné voči úletu vplyvom vetra. Táto hrubá atomizácia znamená zníženie počtu kvapiek, čo v dôsledku vedie k zníženiu pokryvnosti.

Z vyššie uvedenej charakteristiky jednotlivých typov dýz je zrejmé, že sa navzájom odlišujú tak vlastnou funkčnou činnosťou, ako aj oblasťou použitia. Prvým krokom pred vlastnou aplikáciou by preto vždy mala byť voľba vhodného typu dýz, ktorými bude osadený aplikačný rám postrekovača. Typ použitej dýzy závisí predovšetkým od druhu použitého prípravku, prípadne kvapalného hnojiva, do úvahy treba však zobrať aj druh ošetrovanej kultúry a poveternostné podmienky. Pri výbere veľkosti dýzy je potrebné zohľadniť najmä hodnotu tlaku v systéme a požadovanej plošnej dávky postreku.

Po výbere dýzy nasleduje nastavenie vhodnej výšky aplikačného rámu. Táto výška je spravidla odporúčaná výrobcom použitých dýz a možno ju jednoducho zmerať. Ide o vzdialenosť okraja dýzy od povrchu ošetrovaného pozemku alebo porastu. Nie je vhodné odporúčanú výšku prekračovať, zbytočne tým vystavujeme kvapôčky aplikovanej kvapaliny poveternostným vplyvom a dochádza k väčším stratám napr. úletom.

Nastavenie vhodnej dávky postreku

Všeobecne platí, že o dávke u postrekovačov rozhoduje pojazdová rýchlosť, nastavenie tlaku v systéme a voľba dýzy, ktorá ovplyvňuje objemový prietok kvapaliny. Prietok kvapaliny dýzou je závislý na ploche prierezu otvoru dýzy, jeho tvare a tlaku kvapaliny. Prietok je dôležitou charakteristickou vlastnosťou dýzy.

Ak je postrekovač vybavený synchronizáciou rýchlosti, pri jej zmene dochádza k automatickému prestavenie systému pri zachovaní nastavenej aplikačnej dávky. Väčšina výkonných postrekovačov je v súčasnosti týmto systémom vybavená, k tomuto účelu využívajú elektronickú riadiacu jednotku, ktorú majú v základnej výbave.

U postrekovačov, ktoré toto zariadenie nemajú, je bezpodmienečne nutné dodržiavať pracovnú rýchlosť, inak dochádza pri zvýšení rýchlosti k poklesu mernej dávky a naopak pri znížení pojazdovej rýchlosti k zvyšovaniu dávky, čo môže mať za následok poškodenie ošetrovaných rastlín. Na začiatku každého nastavenia plošnej dávky je potrebné túto rýchlosť čo možno najpresnejšie poznať. Pre presné zistenie pojazdovej rýchlosti (ak nie je postrekovač vybavený snímačom pre meranie rýchlosti) možno vytýčiť dráhu 100 m, ktorú postrekovač alebo súprava prejde, a zmerať čas potrebný na prejdenie tejto dráhy.

Ak používanú pojazdovú rýchlosť postrekovača poznáme, môžeme pristúpiť k nastaveniu požadovanej plošnej dávky, a to pomocou zmeny prietoku postrekovej kvapaliny rámom (minútovej prietočnosti rámu). Požadovanú prietočnosť rámu nastavíme na stroji pomocou zmeny tlaku postrekovej kvapaliny. Odmeriame objem aplikovanej kvapaliny od jednej dýzy po dobu jednej minúty a porovnáme túto hodnotu s požadovanou hodnotou minútovej prietočnosti stanovenej výpočtom, alebo použijeme jednoduchý prietokomer, na ktorého stupnici môžeme priamo zistiť minútový prietok kvapaliny. Ako už bolo uvedené, hodnotu plošnej dávky aplikovanej kvapaliny ovplyvňuje pojazdová rýchlosť postrekovača a minútová prietočnosť rámu stroja. Ak máme počas práce postrekovača presne zachovať plošnú dávku nastavenú pred začatím postreku, musíme obe tieto hodnoty udržiavať nemenné, čo sa však v praxi nedá úplne dodržať. Pojazdová rýchlosť kolíše so sklonom pozemku, prípadne stavom pôdy a tak skutočná plošná dávka môže v krajných prípadoch kolísať v rozmedzí až o 40 % od dávky nastavenej. Postrekovače sú preto čoraz častejšie vybavované tzv. automatickou reguláciou dávky, ktorá má za úlohu okrem iného udržiavať konštantný pomer medzi pojazdovou rýchlosťou a minútovou prietočnosťou rámu stroja.

Správna funkcia elektronickej automatickej regulácie dávkovania však závisí v značnej miere na správnom zvolení prevádzkových konštánt, s ktorými riadiaci počítač pracuje. Vo väčšine prípadov je nutné správne zadať typ použitých dýz s ich nominálnou prietočnosťou, konštantu objemovej hmotnosti aplikovanej kvapaliny (predovšetkým pri aplikácii DAM), pracovný záber postrekovača a pri použití impulzného snímača pojazdovej rýchlosti od kolesa postrekovača tiež správny obvod kolesa, vrátane prípadného preklzu.

Pre dodržanie správneho dávkovania postrekovej látky na porast je ďalej ešte nutné dodržať správnu pracovnú výšku rámu s dýzami nad porastom 0,5 až 0,7 m podľa typu dýzy a výšky ošetrovaného porastu. Ďalej je nutné dodržiavať pracovný záber, aby nedochádzalo k nadmernému prekrývanie záberov, kedy dochádza k zdvojnásobeniu dávky postreku v danom mieste prekrytia. Prípadné vynechanie alebo zle nadviazané jazdy negatívne ovplyvňujú porast v dôsledku jeho ošetrenia nízkou dávkou.

Veľmi dôležitým prvkom je voľba množstva nosného média, vody. Pri stanovení množstva vody sa treba riadiť odporúčaniami výrobcu pesticídu, vplýva naň ale aj na rastová fáza a druh ošetrovaných rastlín. Pre správnu činnosť postrekovača sa sleduje také nastavenie dávky vody, ktoré zabezpečí čo najväčšiu účinnosť zásahu a neohrozí životné prostredie.

Pri plnení nádrže treba dbať na čistotu

Pri plnení nádrže postrekovača treba dodržať niekoľko zásad. Nosná látka, vo väčšine prípadov voda, musí byť v čo najväčšej miere zbavená mechanických nečistôt. Preto je vždy nutné vykonávať plnenie nádrže cez plniace sito, alebo plniaci filter. Plniacim sitom v nalievacom otvore nádrže dnes musia byť povinne vybavené všetky postrekovače. Okrem tohto sita umožňujú niektoré typy aj plnenie nádrže pomocou vlastného plniaceho zariadenia, v ktorom je spravidla zabudovaný plniaci filter. Po naplnení nádrže vodou zhruba do polovice objemu nádrže je možné pridať prípravok na ochranu rastlín. Za týmto účelom je potrebné uviesť do chodu miešacie zariadenie postrekovača.

Ak je postrekovač vybavený niektorým z typov primiešavacích zariadení, pri plnení nádrže prípravkami na ochranu rastlín vždy toto zariadenie použijeme. Po pridaní prípravkov doplníme nádrž na požadovaný objem a ten udržujeme „v pohybe“ pomocou miešacieho zariadenia, ktoré je v činnosti po celú dobu ošetrovania.

Aj postup obsluhy postrekovača je dôležitý

Aby bolo dosiahnuté kvalitné ošetrenie porastu v každých miestnych podmienkach je nevyhnutné, aby pracovník obsluhujúci traktorový či samohybný postrekovač dodržiaval niektoré hlavné zásady:

  • smer jazdy je treba voliť podľa možností a podmienok kolmo na smer vetra; zlepšuje sa tým rovnomernosť ošetrenia a znižuje sa riziko kontaminácie traktoristu chemikáliami,
  • pri práci je potrebné dodržiavať zvolenú pojazdovú rýchlosť v oboch smeroch jazdy aj v členitom teréne,
  • dôležitou požiadavkou je dodržiavanie pracovného záberu postrekovača, v prípade väčších pracovných záberov strojov je potrebné k tomuto účelu využívať možnosti tzv. smerovej navigácie (koľajové riadky, GPS navádzacie systémy),
  • odporúča sa na úvratiach postrekovač vypínať a okraje pozemku ošetriť samostatným prejazdom,
  • pravidelne je potrebné kontrolovať filtračný systém (najmä pri použití suspenzných prípravkov na ochranu rastlín),
  • pri plnení nádrže je potrebné kontrolovať funkciu miešacích dýz,
  • počas práce je nevyhnutné sledovať dodržiavanie prevádzkového tlaku a funkciu dýz,
  • vlastné ošetrenie je možné vykonávať len za vhodných poveternostných podmienok na suchý porast, kedy rýchlosť vetra nepresahuje 5 m.s-1 (pri použití nízkoúletových dýz, alebo postreku s podporou vzduchom až 10 m.s-1) a ak teplota vzduchu neprekročí 25 ° C; pri teplom a suchom počasí sa odporúča vykonávať aplikáciu prípravkov skoro ráno, alebo podvečer.

Za všetkých okolností je potrebné dbať, aby použitý prípravok na ochranu rastlín nezasiahol okolitý (necieľový) porast, pozemok, vodné zdroje či objekty a podľa miestnych podmienok voliť vhodný spôsob a dobu ošetrovania. Pred opustením ošetreného pozemku, alebo kultúry je potrebné opláchnuť postrekovač a rám najlepšie pomocou vyplachovacieho systému, ak je vo výbave postrekovača.

Záver

Snahou svetových výrobcov techniky na ochranu rastlín je dosiahnuť to, aby ich stroje vyhovovali čoraz prísnejším požiadavkám na kvalitu a ekologickú bezpečnosť pri aplikácii pesticídov. Správne využívanie čoraz sofistikovanejších vlastností takýchto strojov si vyžaduje ich kvalifikovanú obsluhu a rešpektovanie všetkých zásad stanovených pre ich prevádzku. Iba pri rešpektovaní týchto zásad možno dosiahnuť to, že nemalé prostriedky investované do nákupu pesticídov prinesú požadovaný efekt zvýšenia dopestovanej úrody.

S použitím dostupných zdrojov spracoval:

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.

SPU Nitra