Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Národný akčný plán Slovenskej republiky

25-11-2019
Bronislava Škarbová | bronislava.skarbova@land.gov.sk
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
(zdroj: VIII. rastlinolekárske dni Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti, Nitra, 15 - 16. októbra 2019)

Abstrakt

Prvý Národný akčný plán na dosiahnutie udržateľného používania pesticídov v Slovenskej republike (ďalej len „NAP“) bol prijatý 26. novembra 2012 a obsahoval analýzu aktuálneho stavu, kvalitatívne ciele a návrhy opatrení na zníženie rizík pochádzajúcich z používania prípravkov na ochranu rastlín na zdravie ľudí a na životné prostredie. Na základe skúseností z implementácie nariadenia (ES) č. 1107/2009 a smernice 2009/128/ES ako aj na základe analýzy plnenia úloh uvedených v NAP prijatom v roku 2012 je tento v súčasnosti aktualizovaný s cieľom zabezpečenia kvalitnej a zdravej poľnohospodárskej produkcie, vyváženosti medzi ekonomickým a ekologickým spôsobom hospodárenia, adaptácie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva na zmenu klímy, zvýšenia ochrany zdrojov pitných vôd a zabezpečenia ich optimálnej kvality, ochrany verejného zdravia, ochrany včiel a iných opeľovačov, ochrany divo žijúcich živočíchov a vodného prostredia, podpory precízneho poľnohospodárstva, ekologického poľnohospodárstva a nechemických metód ochrany rastlín.

Revidovaný NAP obsahuje aj vyhodnotenie plnenia opatrení, navrhovaných v NAP v roku 2012.

Kľúčové slová: prípravky na ochranu rastlín, pesticíd, ochrana rastlín, akčný plán