Úvod / Informácie / Ochrana rastlín / Odborné články

Použitie preemergentných herbicídov v praxi

17-04-2018
Ing. Ivana Bezáková, PhD. | bezakova@vurv.sk
NPPC – VÚRV Piešťany

Preemergentný herbicíd je dôležitým nástrojom v účinnej ochrane proti burinám, avšak správne načasovanie a samotná aplikácia môžu byť zložité. Každý pestovateľ by mal mať vypracovanú stratégiu boja proti burinám v závislosti od pestovanej plodiny a burinného spektra. Dôvodov rozšírenia burín je mnoho, cez šírenie sa osivom, výmrvom alebo nesprávnym spracovaním pôdy, ktoré každoročne prináša pestovateľom nemalé náklady na ich likvidáciu. Nanešťastie, zamedziť ich výskytu nie je možné, preto treba dbať na cielenú a efektívnu ochranu proti týmto škodlivým činiteľom. Výhod včasného ničenia burín je neúrekom. Treba spomenúť predovšetkým šetrenie pôdnou vlahou a živín, ktoré tak budú k dispozícií pre kultúrnu plodinu. Odburinené pozemky sú okrem toho dobre pripravené na vegetáciu a v porovnaní s neošetrenými plochami poskytujú vyššie úrody.

Stratégia boja proti burinám

Pri plánovaní herbicídnej ochrany musíme mať na zreteli, že nie je možné úplne odstrániť buriny jednou aplikáciou. Mnohokrát nestačí ani niekoľkoročná prax a buriny v porastoch vedia potrápiť aj najskúsenejších pestovateľov. Neexistuje žiadny účinný prípravok, ktorý by zlikvidoval všetky buriny naraz. Treba voliť prípravky na základe sezónneho výskytu, poveternostných podmienok a tiež ekonomických možností podniku. Všetky buriny majú určitú stratégiu prežitia a nemožno ich úplne zlikvidovať, lebo majú rôzne životné cykly a spôsoby reprodukcie. Semená burín môžu nečinne prežiť v štádiu dormancie aj niekoľko rokov a pred tým, ako vyklíčia, dokážu odolať výkyvom počasia ako sucho, požiare a v neposlednom rade aj aplikovaným herbicídom.

Na likvidáciu burín existujú dva primárne typy ochrany – preemergentné a postemergentné ošetrenie. Rozdiely medzi týmito dvoma druhmi ošetrenia a ich správne použitie majú vplyv na efektívnosť regulácie zaburinenia počas  vegetačného obdobia.

Preemergentný herbicíd vytvára ochranné bariérové tesnenie okolo semien, čím zabraňuje ich klíčeniu a rastu. V podstate sa semeno zadusí a odumrie. Preemergent sa používa na začiatku vegetačného obdobia, pred vzídením plodiny. Herbicíd môže byť do pôdy aplikovaný buď postrekom v kvapalnej alebo v granulovanej forme. Pôda absorbuje obe formy. Aktivátorom herbicídu je voda, preto je nevyhnutný dážď do 14 dní od termínu aplikácie (10-15 mm). Tieto herbicídy nie sú účinné pre likvidáciu trvácich burín, napr. tráv, pretože majú hlboký koreňový systém a každoročne prezimujú, a následne po nástupe optimálnych teplôt znova vyrastú.

Druhým typom regulácie je aplikácia postemergentného herbicídu. Tento typ ochrany sa používa až po vzídený buriny. Akonáhle začne rásť, je už neskoro na aplikáciu preemergentu a je potrebné použiť postemergentnú aplikáciu. Opodstatnenie majú aj pri silnom zaburinení, kedy preemergent nebol stopercentne účinný. Postemergentné herbicídy účinkujú vďaka schopnosti burín akumulovať účinnú látku a translokovať ju až do koreňového systému rastliny. Počas vegetácie je často nevyhnutné herbicídny zásah opakovať viackrát. Dôkladná aplikácia na jeseň môže tento problém čiastočne eliminovať, pretože zamedzí rastu burín na jar a ich následnému šíreniu semenom.

Použitiu vhodnej technológie na likvidáciu burín predchádzajú nasledovné otázky:

Aká bola predplodina a ako vhodne ošetriť pozemok po jej zbere?

Likvidácia burín začína bezprostredne po zbere predplodiny. Či už povrchovou predsejbovou aplikáciou herbicídu, 30 dní pred výsevom plodín, resp. predsejbovým spracovaním pôdy, tzv. PPI systém – aplikácia herbicídu pred sejbou a následné zapracovanie do pôdy pomocou brán, diskov, rotavátorov príp. iného vhodného zariadenia, plytko (max. 5 cm) do pôdy – aplikácia vhodná predovšetkým do suchých oblastí.

Aké buriny budeme likvidovať?

Vychádzajúc najmä z predošlého výskytu na danej lokalite, kde semená burín mohli prezimovať, s cieľom narobiť škodu v následnej plodine. Treba mať na zreteli, že PRE aplikácie sú účinné na klíčiace semená burín, pričom však môžu poškodiť aj kultúrnu plodinu. Je preto dôležité, aby sa herbicídy aplikovali iba na plodiny, ktoré ich tolerujú.

Existujú správne agronomické postupy, ktoré by mohli eliminovať výskyt burín?

Najspoľahlivejším preventívnym opatrením je osevný postup so širšou rotáciou plodín. Striedaním plodín je podmienená aj zásada striedania účinných látok, kvôli zamedzeniu vzniku rezistencie burín na niektorú z účinných látok. V súčasnej dobe sa stretávame čoraz viac s problémom výmrvu repky, slnečnice a obilnín, najmä v dôsledku znižovania agrotechnických úkonov. Preto pri stratégií boja proti burinám treba počítať aj s touto alternatívou. Na silne zaburinených pozemkoch by sme sa mali vyhnúť minimalizačným technológiám a použiť radšej konvenčnú prípravu pôdy.

Aké sú zásady aplikácie herbicídu a správne načasovanie aplikácie?

Najvhodnejšie je aplikovať prípravok ihneď po sejbe, najneskôr však do 3 dni od založenia porastu. Zrážky v priebehu dvoch týždňov po aplikácií priaznivo ovplyvňujú účinnosť herbicídu. Dávka vody by mala byť v rozmedzí 400 až 600 l/ha. Takisto nedodržanie jemnej štruktúry pôdy (nerovný povrch s väčšími hrudami) môže viesť k zníženiu účinnosti.Aplikovať dávku deklarovanú výrobcom, nakoľko nižšia dávka by mohla výrazneznížiť účinnosť herbicídu a naopak, nadmerné aplikácie by mohli potenciálne poškodiť plodinu, nepriaznivo ovplyvniť jej vývoj a viesť k rozvoju tolerancie voči rôznym burinám.

Ekonomická otázka?

Momentálna situácia na trhu s pesticídmi dovoľuje pestovateľom vyberať si zo širokej škály herbicídov, pričom treba sledovať zloženie a v neposlednom rade cenu prípravku.

Tab. 1: Kukurica – PRE aplikácie

Tab. 1

Odporúčania pre aplikáciu:

 • Reziduálny a iniciálny účinok v pôde – vytvára herbicídnu clonu s dlhodobým pôsobením na klíčiace semená burín.
 • Pre zabezpečenie účinku proti neskoro vzchádzajúcim prosovitým trávam (druhá a tretia vlna) použiť vhodný tankmix herbicídnych prípravkov.
 • Odporúča sa prípravky miešať so zmáčadlom (pokiaľ ho už neobsahujú).
 • Neodporúča sa aplikovať prípravky s obsahom s-metolachlor a terbuthylazine viac ako 1 x za 3 roky na tom istom pozemku.
 • Dávka isoxaflutole je závislá od pH (pH < 6,5 plná dávka), na extrémne ľahkých pôdach a štrkových sa neodporúča. Riziko fytotoxicity.

Tab. 2: Obilniny – PRE aplikácie

Tab. 2

Odporúčania pre aplikáciu:

 • Postrek vykonávať len za bezvetria, nesmie zasiahnuť okolité porasty.
 • Po aplikácií sa môže vyskytnúť prechodné zblednutie rastlín, neovplyvní to však ich následný rast – zrná obilnín vysievať do hĺbky 2,5 cm a zabezpečiť im dostatočné prikrytie.
 • Znížené pôsobenie na suchých pôdach, v prípade nedostatočného pokrytia povrchu pôdy pri aplikácií, na pôdach s vysokým obsahom ílu alebo organickej hmoty.
 • Maximálny počet aplikácií 1 x za vegetáciu.

Tab. 3: Repka olejná – PRE aplikácie

Tab. 3

Odporúčania pre aplikáciu:

 • Aplikuje sa na jemne skyprenú pôdu bez hrúd (spracovanú valcovaním alebo kultiváciou).
 • Po zbere plodiny ošetrenej clomazonom vykonať orbu a kultiváciu do hĺbky aspoň 15 cm (následné plodiny – obilniny, repka, bôb, zemiaky, hrach).
 • Dávkovanie metazachloru a dimetachloru limitované na 1,0 kg počas troch rokov na tom istom poli.
 • Sejba repky sa odporúča do hĺbky aspoň 1,5 až 2 cm.
 • V prípade aplikácie prípravku s viacerými účinnými látkami sa neodporúča ako následná plodina jarná obilnina príp. repa cukrová.
 • Na likvidáciu lipkavca sa odporúča TM účinných látok/prípravkov.

 Tab. 4: Slnečnica ročná – PRE aplikácie

Tab. 4

Odporúčania pre aplikáciu:

 • Reziduálny účinok proti prosovitým trávam.
 • Bez známok fytotoxicity na slnečnici, aj na ľahkých pôdach.
 • Možná kombinácia s inými prípravkami, najmä proti dvojklíčnolistovým burinám.
 • Aplikáciu v clearfield technológii podporiť aj post aplikáciou.

Na záver – zhrnutie princípov aplikácie preemergentných prípravkov

1, Preemergentné herbicídy sú určené na likvidáciu klíčivých semien burín. Ako naznačuje jeho názov, preemergent je zameraný na likvidáciu burín pred ich vzídením. Aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky a aby sa zabránilo plytvaniu časom a nákladmi, burina by v čase aplikácie nemala byť vidieť nad povrchom pôdy. Treba mať na zreteli, že preemergent nie je určený na likvidáciu existujúcich burín alebo semien burín. Burina môže byť zlikvidovaná len vtedy, keď začne klíčiť zo semena a zasiahne herbicídnu bariéru. Je možné, že časť semien ostane v štádiu dormancie a nebudú aplikáciou preemergentu poškodené. Vždy sa budú vyskytovať semená pod povrchom a časť z nich bude každú sezónu klíčiť. Preemergentné aplikácie sú vykonávané s cieľom výrazne znížiť veľké napadnutie týmito burinami. Pamätajte, že preemergent môže negatívne ovplyvniť aj kultúrne rastliny. Je potrebné dbať na opatrnosť pri aplikácií.

2, Správne miešanie prípravku/ov a rovnomerná aplikácia na cieľovú oblasť pre dosiahnutie najlepších výsledkov. Riaďte sa pokynmi výrobcu a nezabudnite kalibrovať postrekovač. Najdôležitejšie je pokrytie celej oblasti, na ktorej by mohli semená burín vyklíčiť.

3, Preemergent v súčinnosti s vodou. Závlaha aktivuje herbicíd, čím sa vytvorí bariéra tesne pod povrchom pôdy. Väčšina prípravkov vyžaduje zavlažovanie alebo dážď do 14 dní od aplikácie. Je preto namieste aplikáciu vykonať pred očakávanými dažďami. 

4, Vyžaduje sa jemná štruktúra pôdy. V prípade veľkých hrúd by sa prípravok nemusel dostať až k semenu buriny, tým pádom by bola aplikácia neúčinná. Zvoliť preto vhodnú prípravu pôdy, aby sme dosiahli jemnú štruktúru.