Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Háďatko zhubné – parazit cibúľ a nadzemných častí rastlín

27-10-2017
Ing. Andrea Čerevková, PhD.; Ing. Marek Renčo, PhD. | cerev@saske.sk
Parazitologický ústav SAV, Košice

Okrem hrčkotvorných háďatiek rodu Meloidogyne a cystotvorných háďatiek rodov Heterodera a Globodera, o ktorých význame a škodlivosti sme písali v prechádzajúcich článkoch, k ekonomicky významným parazitom rastlín patria aj niektoré druhy rodu Ditylenchus. Zvlášť nebezpečným je karanténny druh, háďatko zhubné (D. dipsaci), endoparazit cibúľ a nadzemných častí rastlín. Okruh hostiteľských rastlín tohto parazita sa odhaduje až na 500, navyše existuje až 30 biologických rás, z ktorých niektoré sú veľmi špecifické ako napr. rasa cesnaková, cibuľová či lucernová, preto je známe aj ako háďatko cibuľové, cesnakové či lucernové.

Na rozdiel od hrčkotvorných a cystotvorných háďatiek, ktoré parazitujú v koreňoch hostiteľskej rastliny, háďatko zhubné parazituje v cibuliach a nadzemných častiach (stonka, steblo, koreňové krčky). Rozšírené je po celom svete, najviac mu však vyhovuje mierne klimatické pásmo. Invázna je larva štvrtého vývinového štádia. Táto preniká do rastliny cez prieduchy listov, koreňový kŕčok, poranené miesta alebo zárodočné listy. V pletivách rastlín larvy dospievajú a v nich aj parazit vytvára ďalšie generácie. Počet generácií parazita počas jedného vegetačného obdobia závisí od druhu rastliny, teploty, vlhkosti a agrotechnických zásahov do pôdy. Vývin parazita trvá len 24 – 30 dní. Počas roka v našich podmienkach môže mať až 5-6 generácií. Larvy štvrtého vývinového štádia háďatka zhubného sú veľmi odolné, sú schopné prežiť v nepriaznivých podmienkach (zamrznutie, alebo vyschnutie pôdy) až 23 rokov. Ak už háďatko rastlinu napadne, jedince môžu žiť len v zdravých pletivách a preto nekrotické pletivá opúšťajú a hľadajú nové zdravé pletivá rastlín, kde sa živia a vyvíjajú. Zimu prečká v anabióze, v suchých úlomkoch rastlín, steblách, listoch.

Háďatko zhubné sa považuje za najvážnejšieho  škodcu  cibuľovej zeleniny (cesnak, cibuľa). Napáda aj obilniny, kukuricu, zemiaky, jahody, strukoviny (hrach, bôb) dokonca aj lucernu, ďatelinu či cibule okrasných rastlín (narcis, tulipán). Symptómy na napadnutých rastlinách sa prejavujú nepravidelným rastom, skracovaním a hrubnutím bylí, skučeravením listov (Obr. 1), nadmernou tvorbou výhonkov na cibuli a cesnaku sa symptómy prejavujú skrútením a deformáciou listov, ktoré žltnú a zasychajú (Obr. 2), vňať sa ľahko odtrháva.

Obr. 1: Šalátová čakanka tzv. ropušia koža, príznak napadnutia rastliny háďatko zhubným

Obr. 1: Šalátová čakanka tzv. ropušia koža, príznak napadnutia rastliny háďatko zhubným
foto: Ondřej Douda,Výskumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha

Obr. 2: Porast cesnaku napadnutý háďatko zhubným

Obr. 1: Porast cesnaku napadnutý háďatko zhubným
foto: Ondřej Douda,Výskumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha

Cibule a stonky praskajú (Obr. 3), korene predčasne opadávajú. Cibule sú na priereze stmavnuté, strúčiky cesnaku poškodené, zhnednuté, vyzerajú ako zhnité (Obr. 4).

Obr. 3: Poškodené a popraskané časti mladých rastlín cesnaku napadnutého háďatkom zhubným

Obr. 3: Poškodené a popraskané časti mladých rastlín cesnaku napadnutého háďatkom zhubným
foto: Miloslav Zouhar, Česká zemědělská univerzita, Praha

Obr. 4: Zhnednuté strúčiky cesnaku, typický druhotný príznak parazitovania háďatka zhubného na rastline

Obr. 4: Porast Zhnednuté strúčiky cesnaku, typický druhotný príznak parazitovania háďatka zhubného na rastline
foto: Marek Renčo

Hniloba je ale druhotný symptóm napadnutia rastliny háďatkom. Prah škodlivosti je veľmi vysoký t.j. malý počet jedincov pri vhodných podmienkach a zároveň vysokej reprodukčnej schopnosti je schopný zničiť aj celý porast. Preto používanie zdravého (certifikovaného) sadbového materiálu je najúčinnejšie ochranné opatrenie ako zabrániť ekonomickým stratám na úrode. Osevný postup alebo zaradenie nehostiteľských rastlín v závislosti od rasy háďatka. Napríklad pri rase vyskytujúcej sa na lucerne zaradiť v osevnom postupe cukrovú repu, zemiaky, obilniny, kukuricu. Pri rase vyskytujúcej sa na cibuľovinách zaradiť v osevnom postupe ďatelinu, lucernu, kukuricu, repku. Pri rase vyskytujúcej sa na obilninách zaradiť v osevnom postupe ďatelinu, zemiaky atď. Vhodné je aj morenie sadiva. Chemická ochrane (fumiganty, nematocídy) sú v prípade háďatka zhubného neekonomické pri väčšine plodín.

Pri ochrane rastlín proti háďatku zhubnému sa odporúča aj namáčať cibule sadzačky a cesnaku do vody s teplotou 45-46 ºC počas 10-15 minút alebo 50-52 ºC počas 5-10 minút. Sadbový materiál ovocných drevín sa odporúča namočiť do vody s teplotou 44 ºC počas 30 minút v čase vegetačného pokoja a do výsadby ich udržať pri teplote 1-2 ºC. Háďatko zhubné patrí k jedným z najviac škodlivých parazitických háďatiek vôbec. Pri silnom napadnutí môže spôsobiť stopercentné ekonomické straty hostiteľských rastlín (najmä cesnaku, cibule, ale aj obilnín, strukovín, jahôd, okrasných rastlín). Na Slovensku bola jeho prítomnosť potvrdená v porastoch cesnaku, obilnín, zemiakov, cukrovej repy, lucerny, zeleniny a jahôd, viniča, chmeľu, ovocných sadov ale aj v lesných pôdach. Pri podozrení na výskyt háďatka zhubného je možné zaslať celé korene rastlín aj s pôdou do nášho laboratória, kde urobíme analýzy vzoriek a potvrdíme prípadne vyvrátime jeho prítomnosť a navrhneme ochranné opatrenia.

Táto práca vznikla za finančnej podpory projektu“ Centrum excelentnosti pre parazitológiu” (kód ITMS: 26220120022) na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. (1.0).