Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Pôda

Dážďovky (Lumbricus terrestris L.) sprostredkovávajú hnojivý účinok hmyzieho trusu

01-06-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

S predpokladaným dramatickým rastom chovu hmyzu v blízkej budúcnosti sa trus hmyzu stále viac považuje za trvalo udržateľný zdroj na riadenie výživy rastlín v systémoch na pestovanie plodín a za sľubnú alternatívu k tradičným hnojivám. 

Vplyv pôdnej fauny na jej hnojivý účinok sa však zatiaľ neskúmal. Autori štúdie skúmali vplyv dážďoviek ( Lumbricus terrestris L.) na absorpciu dusíka (N), fosforu (P), draslíka (K) a vápnika (Ca) a na rast plodín za prítomnosti trusu Múčiara obyčajného (Tenebrio molitor). L.).

Pomocou nádobového pokusu zistili, že dážďovky zvýšili koncentráciu N, P, K a Ca v jačmeni ( Hordeum vulgare).L.) za prítomnosti hmyzieho trusu, čo naznačuje, že aktivita dážďoviek zvyšuje krátkodobú recykláciu živín z neho. Pri porovnaní výsledkov za prítomnosti a bez prítomnosti hmyzieho trusu a dážďoviek bola špecifická plocha listov jačmeňa najvyššia za prítomnosti dážďoviek a hmyzieho trusu. 

To potvrdzuje, že dážďovky a hmyzí trus majú synergický účinok na úrodnosť pôdy. Celkovo štúdia ukazuje, že dážďovky môžu zlepšiť účinnosť organických hnojív, a preto argumentuje za dôležitosť rozvoja udržateľných poľnohospodárskych postupov, ktoré podporujú populácie dážďoviek.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

Dulaurent, A.-M.; Daoulas, G.; Faucon, M.-P.; Houben, D. Earthworms (Lumbricus terrestris L.) Mediate the Fertilizing Effect of Frass. Agronomy 2020, 10, 783.

https://www.mdpi.com/2073-4395/10/6/783