Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Pôda

Faktory ovplyvňujúce ceny prenájmu poľnohospodárskej pôdy na Slovensku

30-03-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Poľnohospodárska pôda je obmedzeným prírodným zdrojom s rastúcou ekonomickou hodnotou. Táto štúdia analyzuje vzťahy v rámci prenájmu pôdy na Slovensku, vrátane príslušných právnych predpisov a identifikuje vplyv určitých faktorov, ako sú platby v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie (SPP) a geografických a ekonomických faktorov na ceny prenájmu pôdy. Z výsledkov ekonometrických modelov sa zistilo, že určité platby SPP majú vplyv na ceny prenájmu, najmä režim jednotnej platby na plochu (SAPS), platby na agroenvironmentálne klimatické schémy (AECS) a dobré životné podmienky zvierat, ktoré majú podľa zistení pozitívne účinky. 

Ďalšími dôležitými faktormi, o ktorých sa zistilo, že ovplyvňujú ceny prenájmu, sú ekonomické ukazovatele (napríklad podiel príjmov z poľnohospodárskej výroby z celkových príjmov, podiel výrobných nákladov ako percento z celkových nákladov, mzdy a počet zamestnancov) a geografických faktorov (ako napríklad regióny alebo čiastkové výrobné oblasti). Vzdialenosť farmy od okresného mesta a podiel poľnohospodárskej pôdy ovplyvnenej prírodnými obmedzeniami však ceny prenájmu na Slovensku významne neovplyvňujú. Pozemkové úpravy sú podľa modelov štatisticky významným faktorom; ich vplyv je však takmer nulový. Znalosť týchto faktorov predstavuje dôležité know-how nielen pre tvorcov politiky, ale aj pre subjekty pôsobiace na trhu s prenájmom pôdy (napr. prenajímatelia, nájomníci, odborníci na oceňovanie pôdy a realitné kancelárie).

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://www.mdpi.com/2073-445X/9/3/96