Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2021-2027 / Informácie a správy

Komisia navrhla dočasnú krátkodobú výnimku z niektorých pravidiel poľnohospodárskej politiky s cieľom zvýšiť produkciu obilnín

25-07-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Na základe žiadosti členských štátov EÚ Komisia navrhla dočasnú krátkodobú výnimku z pravidiel striedania plodín a zachovania neproduktívnych prvkov na ornej pôde. Vplyv takéhoto opatrenia bude závisieť od rozhodnutia členských štátov a poľnohospodárov, ale maximalizuje sa ním výrobná kapacita EÚ v oblasti obilnín určených na výrobu potravinárskych výrobkov. Odhaduje sa, že v porovnaní so súčasnosťou sa do produkcie vráti 1,5 milióna hektárov. Každá tona obilnín vyprodukovaných v EÚ pomôže zvýšiť potravinovú bezpečnosť na celom svete.

Návrh Komisie bude pred jeho formálnym prijatím zaslaný členským štátom EÚ.

Globálny potravinový systém čelí silným rizikám a neistotám vyplývajúcim najmä z vojny na Ukrajine, kde môžu v blízkej budúcnosti vyvstať aj otázky potravinovej bezpečnosti.

Vzhľadom na význam noriem GAEC (Dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky) pre ciele zachovania potenciálu pôdy a zlepšenia biodiverzity v poľnohospodárskych podnikoch v rámci dlhodobej udržateľnosti sektora a zachovania potenciálu produkcie potravín je výnimka dočasná, obmedzená na rok 2023 a na to, čo je nevyhnutne potrebné na riešenie globálnych obáv o potravinovú bezpečnosť, ktoré vznikli v dôsledku ruskej vojenskej agresie proti Ukrajine, a preto vylučuje výsadbu plodín, ktoré sa zvyčajne používajú na kŕmenie zvierat (kukurica a sója).

Návrh Komisie je výsledkom starostlivého vyvažovania medzi celosvetovou dostupnosťou potravín a cenovou dostupnosťou na jednej strane a ochranou biodiverzity a kvality pôdy na strane druhej. Komisia je naďalej plne odhodlaná podporovať Zelenú dohodu. V návrhu sa predpokladá, že členské štáty využívajúce výnimky budú podporovať ekoschémy a agroenvironmentálne opatrenia stanovené v ich strategických plánoch SPP. Dlhodobá udržateľnosť nášho potravinového systému je základom potravinovej bezpečnosti.

Aj keď sme v mimoriadnej situácii, pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť, musíme pokračovať v prechode na odolné a udržateľné poľnohospodárske odvetvie v súlade so stratégiami "Z farmy na stôl" a "Biodiverzita" a zákonom o obnove prírody.

Komisia reagovala niekoľkými iniciatívami na riešenie problémov v oblasti potravinovej bezpečnosti po ruskej agresii proti Ukrajine vrátane využitia krízovej rezervy v poľnohospodárstve na zmiernenie ťažkostí najviac postihnutých európskych poľnohospodárov. V súvislosti s pomocou Ukrajine bola poľnohospodárom poskytnutá podpora na pokračovanie výroby a obnovenie vývozu obilia a práca na "pruhoch solidarity" začína prinášať výsledky. Komisia nedávno spolu s členskými štátmi a prevádzkovateľmi potravinového reťazca spustila aj Európsky mechanizmus pripravenosti a reakcie na potravinovú krízu s cieľom zlepšiť našu spoločnú pripravenosť na takéto riziká.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_4668