Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2021-2027 / Informácie a správy

Vďaka Spoločnej poľnohospodárskej politike bolo v rokoch 2014 – 2020 realizovaných viac školiacich, poradenských a inovačných projektov pre poľnohospodárov EÚ

17-05-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Podľa zverejneného hodnotenia vplyvu SPP na výmenu poznatkov a poradenské činnosti sa počet poľnohospodárov, ktorí využívajú poradenstvo a majú prístup k odbornej príprave v EÚ v období 2014 – 2020 v porovnaní s rokmi 2007 – 2013 zvýšil. Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) zaviedla množstvo nástrojov a opatrení na podporu výmeny znalostí, poradenstva a odbornej prípravy v oblasti inovácií a technológií, krížového plnenia a environmentálnej udržateľnosti. Patrí sem napríklad Poľnohospodársky poradenský systém, Poľnohospodársky znalostný a inovačný systém (AKIS) a Poľnohospodárske európske inovačné partnerstvo (EIP-AGRI). Napriek značnému nárastu však ešte neboli plne dosiahnuté ciele, a to tak v čerpaní, ako aj vo výdavkoch. Nová SPP plánuje lepšie zamerať úsilie na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni na výmenu znalostí a inovácie pre inteligentné a udržateľné poľnohospodárstvo s osobitným kľúčovým cieľom „Podpora vedomostí a inovácií“.

Na základe externej podpornej štúdie a zodpovedajúcich verejných konzultácií pokrývajúcich 28 krajín EÚ a obdobie rokov 2014 – 2020 hodnotenie poskytuje návod na maximalizáciu príležitostí na to, aby boli poľnohospodárske postupy v budúcnosti udržateľnejšie, ako to vyžaduje stratégia „Z farmy na stôl“.

Úroveň základného školenia poľnohospodárov sa zvýšila z 12 % v roku 2010 na 23 % v roku 2016. Poradenské služby prispievajú k celoživotnému vzdelávaniu poľnohospodárov, pričom sa vyškolilo 1,22 milióna poľnohospodárov a počet poľnohospodárov, ktorým sa poskytuje poradenstvo, sa zvýšil zo 178 500 v rokoch 2007 – 2013 na 643 741 v rokoch 2014-2020. Do konca roku 2021 existovalo viac ako 2 200 operačných skupín Európskeho inovačného partnerstva pre produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva (EIP-AGRI). V súčasnosti prebiehajú ďalšie operačné skupiny, ktoré zverejnia svoje výsledky po dokončení projektov. V plánoch SPP na ďalšie obdobie sa očakáva, že počet skupín sa môže strojnásobiť.

Napriek týmto povzbudivým číslam táto politika zatiaľ zasiahla len asi 10 % poľnohospodárskych podnikov EÚ, čo ukazuje priestor na pokrok pre novú SPP. V hodnotení sa uvádza, že implementáciu opatrení SPP na výmenu znalostí, poradenské činnosti a inovácie ovplyvnili oneskorenia a nízke výdavky v dôsledku administratívnej záťaže. To sa v novej SPP výrazne zníži. Priemerná miera realizácie všetkých opatrení spolu dosahovala na konci roku 2020 27 %. Je tiež potrebné zlepšiť súdržnosť a inkluzívnosť poradenstva pre poľnohospodárov celkovo, ako aj súvisiacich opatrení v rámci rozvoja vidieka, keďže ich riadia rôzne orgány s jurisdikčnými právomocami a cieľmi, ktoré sa občas líšia.

Potreba ďalšej výmeny znalostí a školení je jedným z desiatich cieľov novej SPP na roky 2023 – 2027. Napríklad sa vynaloží osobitné úsilie na posilnenie tokov znalostí v rámci Poľnohospodárskeho znalostného a inovačného systému (AKIS). To bude zahŕňať cielené poradenstvo na farme, vybudovanie vedomostného depozitára s informáciami pre prax, organizovanie povinných školení pre poradcov a zabezpečenie školení farmárov, ktoré budú viac orientované na dopyt. Stretnutia na farmách sa budú organizovať aj v rámci siete AKIS, aby farmári, poradcovia a výskumníci mohli komunikovať a vymieňať si informácie o potrebách farmárov a aktuálne poznatky vedcov. Rozpočet SPP bude okrem iného podporovať aktivity typu peer-to-peer a programy mobility v zahraničí pre poradcov.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/increased-training-advice-and-innovation-projects-eu-farmers-2014-2020-thanks-common-agricultural-policy-2022-may-02_en