Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2021-2027 / Informácie a správy

Opatrenia SPP hrajú dôležitú úlohu pri podpore príjmu poľnohospodárskych podnikov

14-05-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Európska komisia zverejnila hodnotenie vplyvu SPP na životaschopnú produkciu potravín. Z hodnotenia vyplýva:

  • Priama podpora príjmov výrazne prispieva k stabilizácii príjmov poľnohospodárskych podnikov, pričom dôležitú úlohu zohrávajú priame platby a podpora oblastí s prírodnými obmedzeniami.
  • Úlohu pri podpore príjmu poľnohospodárskych podnikov zohrávajú  aj trhové opatrenia, systémy kvality EÚ a rôzne opatrenia na rozvoj vidieka prispievajúce k rastu produktivity obmedzením volatility cien smerom dole a zlepšením konkurencieschopnosti.
  • Napriek neustálemu zlepšovaniu však zostáva rozdiel medzi poľnohospodárskymi a nepoľnohospodárskymi príjmami značný.
  • Závery hodnotenia sú vo všeobecnosti pozitívne, pokiaľ ide o účinnosť, efektívnosť, relevantnosť, súdržnosť a európsku pridanú hodnotu opatrení.
  • Stále je však priestor na zlepšenie
  • Priemerný podiel podpory SPP v EÚ na príjmoch poľnohospodárskych podnikov je 36% a podiel priamych platieb 26%.
  • Vonkajšia konvergencia, mechanizmus, ktorého cieľom je postupne upravovať podporu príjmu v každej krajine tak, aby sa priblížila k priemernej úrovni EÚ, je účinná pri znižovaní rozdielov medzi členskými štátmi.
  • Vnútorná konvergencia, ktorej cieľom je upraviť podporu príjmu v každej krajine alebo regióne, je všeobecne účinná pri znižovaní rozdielov medzi poľnohospodármi v členských štátoch. Jej implementácia a znižovanie platieb (degresivita) však boli obmedzené a nie vždy viedli k znateľnému zníženiu koncentrácie celkovej priamej podpory príjmu.
  • Redistributívna platba bola účinná pri zacielení na menšie farmy.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/cap-measures-play-important-role-supporting-farm-income-2021-may-12_en