Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2021-2027 / Informácie a správy

Komisia zverejnila zoznam potenciálnych poľnohospodárskych postupov s podporou eko-schém

18-01-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Komisia zverejnila zoznam potenciálnych poľnohospodárskych postupov, ktoré by mohli ekologické schémy podporovať v budúcej spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP). Tento zoznam má prispieť k diskusii o reforme SPP a jej úlohe pri dosahovaní cieľov zelenej dohody. Tento zoznam tiež zvyšuje transparentnosť procesu stanovovania strategických plánov SPP a poskytuje poľnohospodárom, správnym orgánom, vedcom a zainteresovaným stranám základ pre ďalšiu diskusiu o tom, ako čo najlepšie využiť tento nový nástroj.

Eko-schémy, ktoré sú súčasťou reformy SPP, o ktorej sa v súčasnosti rokuje medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou, sú novým nástrojom určeným na odmeňovanie poľnohospodárov, ktorí sa rozhodli ísť o krok ďalej v oblasti starostlivosti o životné prostredie a opatrení v oblasti klímy. Budúca SPP bude hrať rozhodujúcu úlohu pri riadení prechodu na udržateľný potravinový systém a pri podpore európskych poľnohospodárov. Eko-schémy významne prispejú k tomuto prechodu a k cieľom zelenej dohody.

Strategické plány SPP zavedú do praxe zvýšenú podmienenosť, ekoschémy, poľnohospodárske poradenské služby, ako aj agroenvironmentálne a klimatické opatrenia a investície na splnenie cieľov zelenej dohody, najmä tých, ktoré vyplývajú zo stratégie „Z farmy na stôl“ a stratégie „Biodiverzity“ do roku 2030 a špecifických cieľov SPP v oblasti klímy a životného prostredia.

Aby boli poľnohospodárske postupy podporované ekologickými schémami, mali by:

  • pokrývať činnosti súvisiace s klímou, životným prostredím, dobrými životnými podmienkami zvierat a antimikrobiálnou rezistenciou,
  • byť definované na základe potrieb a priorít určených na národnej/ regionálnej úrovni v strategických plánoch SPP,
  • ich úroveň ambícií musí ísť nad rámec požiadaviek a povinností stanovených podmienenosťou,
  • prispievať k dosiahnutiu cieľov Európskej zelenej dohody.

 Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/commission-publishes-list-potential-eco-schemes-2021-jan-14_en

Zoznam poľnohospodárskych postupov, ktoré by mohli eko-schémy podporovať