Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2021-2027 / Informácie a správy

Vytvorenie udržateľného potravinového systému: stratégia EÚ

29-05-2020
(zdroj: www.europarl.europa.eu)

Cieľom stratégie EÚ v oblasti udržateľnosti potravín je chrániť životné prostredie a zabezpečiť zdravé potraviny pre všetkých a zároveň zabezpečiť živobytie poľnohospodárom.

Potravinový systém, od produkcie až po spotrebu a odpad, má výrazný vplyv na životné prostredie, zdravie a bezpečnosť potravín. Stratégiou „Z farmy na stôl“ predloženou 20. mája 2020 sa Európska komisia zameriava na vytvorenie udržateľného systému potravín v EÚ, ktorý zabezpečí bezpečnosť potravín a ochráni ľudí a prírodu.

Stanovenie cieľov

Stratégia poskytuje rámec pre celý rad zákonov, ktoré Komisia navrhne, počínajúc revíziou právnych predpisov EÚ o pesticídoch, cez nové pravidlá EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, plány na riešenie potravinového odpadu a boja proti potravinovým podvodom, označovanie potravín, iniciatívu v oblasti uhlíkového hospodárstva až po  reformu poľnohospodárskeho systému EÚ.

Doplní existujúce právne predpisy EÚ a tvorí komplexný rámec, ktorý pokrýva celý potravinový dodávateľský reťazec.

Všetky návrhy bude potrebné prerokovať a schváliť Radou a Parlamentom.

Kľúčové ciele stratégie do roku 2030:

  • 50% zníženie používania a rizika pesticídov,
  • najmenej 20% zníženie používania hnojív,
  • 50% zníženie predaja antimikrobiálnych látok používaných v chove hospodárskych zvieratat a akvakultúre,
  • 25% poľnohospodárskej pôdy určenej na ekologické poľnohospodárstvo.

 

Vytvorenie ekologického potravinového systému

Aj keď poľnohospodárstvo EÚ je jediným významným poľnohospodárskym odvetvím na svete, ktoré znížilo svoje emisie skleníkových plynov (o 20% od roku 1990), stále predstavuje asi 10% emisií skleníkových plynov (z čoho 70% zdroja sú zvieratá). Spolu s výrobou, spracovaním, balením a prepravou je potravinársky sektor jednou z hlavných hnacích síl zmeny klímy.

 

20% potravín vyprodukovaných v EÚ sa premrhá

Podľa tejto stratégie je nevyhnutný posun v spôsobe výroby, nákupu a konzumácie potravín, s cieľom zmierniť vplyv na životné prostredie a podporiť zmiernenie zmeny podnebia pri súčasnom zabezpečení živobytia všetkých hospodárskych subjektov v potravinovom reťazci vytváraním spravodlivejších hospodárskych výnosov a otvorením nových obchodných príležitostí.

Stratégia „Za farmy na stôl“ je súčasťou Európskeho ekologického dohovoru a jeho cieľa dosiahnuť v EÚ do roku 2050 neutrálnu klímu, ktorý je úzko spojený s novou stratégiou v oblasti biodiverzity do roku 2030.

Jej cieľom je zvýšiť  odolnosť potravinového systému EÚ voči budúcim krízam, ako je Covid-19 a opakujúcim sa prírodným katastrofám, ako sú povodne alebo suchá.

 

Zabezpečenie cenovo dostupných, zdravých a udržateľných potravín

Cieľom stratégie „Z farmy na stôl“ je zabezpečiť spotrebiteľom cenovo dostupné bezpečné a výživné potraviny . Reaguje na zvyšujúce sa nároky na zdravé a ekologické výrobky.

Podľa prieskumu Eurobarometra z apríla 2019 najdôležitejšie faktory pri nákupe potravín sú pre Európanov:  pôvod  (53%), cena (51%), bezpečnosť potravín (50%) a chuť (49%). Okrem toho dve tretiny respondentov (66%) uviedli, že po zistení informácií o potravinových rizikách zmenili svoje návyky.

Štruktúra spotreby sa mení, ale vzhľadom na viac ako 950 000 úmrtí v roku 2017 súvisiacich s nezdravou stravou a polovicu dospelých s nadváhou existuje priestor na zlepšenie. S cieľom uľahčiť výber zdravých alternatív a prijímanie informovaných rozhodnutí Komisia navrhuje povinný harmonizovaný systém označovania výživovej hodnoty na prednom obale .

 

Vedúca úloha pri globálnom prechode

EÚ je najväčším dovozcom a vývozcom agropotravinárskych výrobkov na celom svete a najväčším trhom s morskými plodmi. Európske potraviny majú najvyššiu globálnu úroveň a cieľom stratégie je podporovať globálny prechod k udržateľnosti v spolupráci s partnermi a prostredníctvom obchodných dohôd .

V uznesení o Európskom ekologickom dohovore prijatom v januári Európsky parlament privítal plán stratégie trvalo udržateľného potravinového systému a zdôraznil potrebu efektívnejšieho využívania prírodných zdrojov pri podpore poľnohospodárskeho sektora. Poslanci zopakovali výzvy na zníženie závislosti na pesticídoch a používaní hnojív a antibiotík v poľnohospodárstve. Chceli tiež prísnejšie normy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a cieľ zníženia potravinového odpadu v EÚ o 50%.

Po predstavení novej stratégie „Z farmy na stôl“ predseda Výboru pre životné prostredie Pascal Canfin  uviedol, že plány je potrebné transformovať do právnych predpisov EÚ. Norbert Lins  predseda poľnohospodárskeho výboru, uviedol, že stratégia sa musí zakladať na poučeniach z krízy Covid-19 a poskytnúť poľnohospodárom podporu, ktorú potrebujú na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200519STO79425/creating-a-sustainable-food-system-the-eu-s-strategy