Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2021-2027 / Informácie a správy

Ako budúca SPP prispeje k Európskemu ekologickému dohovoru

22-05-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Európsky ekologický dohovor je našou stratégiou pre udržateľný rast. Stane sa tak premenou klimatických a environmentálnych výziev na príležitosti vo všetkých oblastiach politiky a vytvorením spravodlivého a inkluzívneho prechodu na trvalú udržateľnosť pre všetkých.

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) pomôže v procese tohto prechodu a posilní úsilie európskych poľnohospodárov pri vysporiadaní sa so zmenou klímy a ochrane životného prostredia. 40% rozpočtu SPP sa má týkať práve klímy.

Udržateľnosť je v centre SPP. Jej cieľom je zabezpečiť trvalo udržateľné poľnohospodárstvo s ohľadom na hospodárske, sociálne a environmentálne aspekty. V súčasnosti ponúka poľnohospodárom množstvo spôsobov, ako prispieť k našim ambíciám v oblasti klímy a životného prostredia. V budúcnosti pôjde SPP v tomto úsilí ešte ďalej.

Zelená architektúra

Budúca SPP poskytuje členským štátom podporu, flexibilitu, overené nástroje a záväzok, že bude  ambiciózna pri prispôsobovaní koncepcie a financovaní environmentálnych a klimatických systémov.

Zvýšená podmienenosť

Podmienenosť spája podporu príjmov financovanú EÚ s poľnohospodárskymi postupmi a normami priaznivými pre životné prostredie a klímu.

Ekologické schémy

Eko-schémy uvoľnia nové financie a ďalšie stimuly pre poľnohospodárske postupy, ktoré sú priaznivé pre klímu a životné prostredie.

Agroenvironmentálno-klimatické opatrenia a investície

Podpora rozvoja vidieka EÚ sa zameria na zlepšenie ekosystémov, podporu efektívneho využívania zdrojov a pomôže nám posunúť sa smerom  k nízkouhlíkovému hospodárstvu.

Poradenský systém pre farmárov

Poradenský systém pre farmárov bude čerpať z väčšieho rozsahu ekonomických a environmentálnych údajov, aby poskytoval aktuálne technologické a vedecké informácie v rámci poradenstva poľnohospodárom.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_20_910