Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2021-2027 / Informácie a správy

SPP po roku 2020 - stručný prehľad súčasnej situácie

23-04-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu, www.europarl.europa.eu, www.euroactiv.com)
 • Európska komisia zverejnila v máji 2018 návrhy na viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027. Tomuto kroku predchádzala verejná konzultácia, v rámci ktorej odpovedalo vyše 11 tisíc respondentov. 2.5. 2018 bol vydaný „Návrh NARIADENIA RADY, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 202 až 2027“
 • V návrhu Komisie o viacročnom finančnom rámci  sa stanovil rozpočet pre poľnohospodárstvo v budúcnosti:  28,5 % celkového rozpočtu na dané obdobie. Ide o 5 % zníženie rozpočtu SPP v bežných cenách na 365 mld. EUR. Pokles sa dotkol najmä 2. piliera- rozvoj vidieka. Z toho prvý pilier - Európsky poľnohospodársky a záručný fond EPZF – tvorí 78,4% z prostriedkov na SPP.
 • Dodatočných 10 miliárd EUR má byť k dispozícii prostredníctvom programu EÚ s názvom Európsky horizont. Finančné prostriedky z neho budú plynúť na podporu konkrétneho výskumu a inovácií v oblasti potravín, rozvoja vidieka a biohospodárstva.
 • Na základe novej SPP predložila Komisia 1.6. 2018 tri návrhy nariadení, ktoré tvoria legislatívny rámec SPP na roky 2021 – 2027:
  • Návrh - NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013
  • Návrh - NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1306/2013
  • Návrh - NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, nariadenie (EÚ) č. 251/2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov, nariadenie (EÚ) č. 228/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie a nariadenie (EÚ) č. 229/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori
 • SPP by sa mala zamerať na deväť cieľov:
  • spravodlivý príjem pre poľnohospodárov,
  • zvýšenie konkurencieschopnosti,
  • obnovenie rovnováhy v potravinovom reťazci,
  • opatrenia v oblasti zmeny klímy,
  • starostlivosť o životné prostredie,
  • zachovanie krajiny a biodiverzity,
  • podpora generačnej obnovy,
  • dynamické vidiecke oblasti,
  • ochrana kvality potravín a zdravia.
 • Fínske predsedníctvo Rady sa v decembri 2019 snažilo nájsť kompromis ohľadom celkovej úrovne finančného rámca na roky 2021 – 2027 a rozdelenia výdavkov medzi tradičné politiky Únie (SPP, súdržnosť) a nové priority. Návrh obsahoval zníženie viacročného finančného rámca až o 1,07 % európskeho hrubého národného dôchodku (HND), pričom rozpočet na rozvoj vidieka sa mal posilniť o 10 miliárd EUR, ale k dohode nedošlo.
 • Hlavy štátov a predsedovia vlád EÚ sa po tomto prvom neúspechu opäť stretli 20. a 21. februára 2020. Predseda Európskej rady Charles Michel predložil návrh, ktorý – hoci v porovnaní s návrhom fínskeho predsedníctva predstavuje mierne zvýšenie celkového rozpočtu na roky 2021 – 2027 (1,074 % HND) – znižuje celkovú sumu vyčlenenú pre SPP o 14 %. Obhajcovia SPP a politiky súdržnosti na jednej strane a zástancovia striedmosti presadzujúci rozpočet nižší o 1 % HND na strane druhej sa však po dvoch dňoch rokovaní rozišli bez dohody.
 • Posledná fáza poľnohospodárskych rokovaní sa prekrýva s rokovaniami o zelenom pakte pre Európu, ktoré sa začali 11. decembra 2019. Zelený pakt predpokladá vytvorenie udržateľného a klimaticky neutrálneho modelu rastu do roku 2050, ktorý bude mať významný vplyv na európsky agropotravinársky systém. Na usmernenia prijaté v rámci zeleného paktu budú musieť nadviazať národné strategické plány, ktoré bude treba predložiť v roku 2021 a ktoré sa budú v zásade vykonávať od roku 2022.
 • 6. apríla 2020 sa zástupcovia 27 členských štátov dohodli na rokovaniach o prechodných pravidlách SPP na zasadnutí osobitného výboru pre poľnohospodárstvo. Prechodné obdobie by sa malo prijať pred 1. augustom 2020. Prijatie viacročného finančného rámca (VFR) EÚ na obdobie 2021 – 2027 a spoločnej poľnohospodárskej politiky na obdobie po roku 2020 (SPP) má oneskorenie. Prechodné pravidlá majú zabezpečiť, aby po skončení súčasnej politiky v roku 2020 bolo možné pokračovať vo financovaní poľnohospodárov a rozvoja vidieka v EÚ až do nadobudnutia účinnosti novej SPP. Európsky dvor audítorov však varoval pred nebezpečenstvami zdĺhavého predĺženia prechodného obdobia, pretože by to malo za následok oneskorené prijatie legislatívneho rámca po roku 2020, čo by bránilo implementácii potenciálne ambicióznejšej SPP.

Zdroje:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_sk

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/MEMO_18_3974

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk/sheet/113/smerom-k-spolocnej-polnohospodarskej-politike-po-roku-2020

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/council-ready-to-start-negotiations-on-bridging-cap-divide/