Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 5/2021

17-02-2021
Ing. Alena Škuciová | Alena.Skuciova@uksup.sk
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Morenie osiva cukrovej repy

Používanie moridiel na ochranu osiva proti živočíšnym škodcom a chorobám je obmedzené vo všetkých plodinách a v repe zvlášť. Ochrana rastlín sa presúva z priamych zásahov do nepriamej-preventívnej ochrany volením vhodných spôsobov obrábania pôdy a likvidácie burín, rotácie plodín, vyváženým hnojením a v neposlednom rade aj zavlažovaním. Mení sa aj spektrum chorôb a škodcov, čo si do budúcnosti vyžaduje zmeny v autorizácii prípravkov.

Spálu repy vyvolávajú huby Pythium debarianum, Aphanomyces laevis, Rhizoctonia, Fusarium, Phoma, Alternaria a celý komplex iných patogénov pretrvávajúcich v pôde a na zvyškoch napadnutých rastlín. Typickým prejavom napadnutia je zaškrcovanie hypokotylu vzchádzajúcich rastlín a tým vädnutie listov až odumretie celej rastliny podobné spáleniu. V období vzchádzania sú rastliny repy najviac ohrozené pôdnymi patogénmi, po vytvorení pravých listov nebezpečenstvo spály obyčajne končí. Najväčší vplyv na jej prepuknutie má nevhodná štruktúra pôdy, prísušok aj pH. Tieto faktory treba zlepšiť v prvom rade, čo nie je vplyvom klimatických podmienok vždy možné a vtedy zostáva poistkou ochrany vzchádzajúcich rastlín morenie osiva cukrovej aj kŕmnej repy proti hubovým chorobám vyvolávajúcim spálu repy. Konkrétne proti spále repy je na menej významné použitie povolený na suché morenie a obaľovanie osiva biologický prípravok s obsahom oospór Pyhtium oligandrum Drechsler s obchodným názvom Polyversum.

Podobné príznaky ako spála má napadnutie repy chrobákmi atomárie repovej Atomaria linearis. Veľkosť imág je asi 1,2 mm. Na vzchádzajúcej repe sa živia vyhrýzaním hypokotylu, prípadne požerom korienkov. Korienkami buliev sa živia aj vyliahnuté larvičky. Po zakuklení sa liahnu nové chrobáky koncom leta, prezimujú a na jar nalietavajú na porasty repy. Preventívnou ochranou pred napadnutím je včasný výsev, dodržanie osevného postupu a vzdialenosti parciel s repou. Autorizované je len morenie tefluthrinom v prípravku Force 20 CS. Je to moridlo obsahujúce účinnú látku - syntetický pyrethroid tefluthrin. Hmyz usmrcuje ako dotykový a požerový jed. Pyrethroidy účinkujú na sodíkovom kanály v nervovom systéme hmyzu, kde narušujú prenos elektrických impulzov v nervovej bunke. Prípravok obsahuje účinnú látku tefluthrin patriacu podľa IRAC do skupiny 3, podskupiny 3A.Na zabránenie vzniku rezistencie aplikujte prípravok v súlade s platnou etiketou. Odporúča sa striedať insekticídy na báze pyrethroidov s inými insekticídmi s odlišným mechanizmom účinku.

Počas jedného vegetačného obdobia je odporúčaná iba jedna pôdna aplikácia prípravku na báze tefluthrinu alebo prípravkov na báze pyrethroidov. Ak je potrebná ďalšia aplikácia insekticídu do pôdy, potom sa odporúča použiť insekticíd s odlišným mechanizmom účinku.

Aplikácia foliárneho insekticídu na báze pyrethoidu sa neodporúča na kontrolu dospelcov toho istého hmyzu ak bol aplikovaný do pôdy prípravok na báze tefluthrinu alebo iný pyrethroidný prípravok počas toho istého vegetačného obdobia.

Každoročná pôdna aplikácia prípravku na báze tefluthrinu alebo iných insekticídov na báze pyrethroidu na kontrolu škodcov na tom istom poli sa neodporúča. Rotácia plodín a/alebo striedanie do pôdy aplikovaných insekticídov s rôznym mechanizmom účinku by mali byť uplatňované. Ak je prípravok aplikovaný v súlade s návrhom na etikete a návodom na použitie je možné pestovať následné plodiny v rámci bežného osevného postupu bez obmedzenia.

Skočky sú bežnými škodcami vzchádzajúcich rastlín. Škodia obžieraním lístkov mladých rastlín typickým dierkovaním. Ich početnosť býva taká obrovská, že dokážu úplne zožrať vzchádzajúce porasty, hoci sú to veľmi malé 1,5-2 mm dlhé chrobáky. Jediný spôsob ako predísť poškodeniu repy zostal postrek porastov. Moridlá s obsahom neonikotinoidov boli zakázané. Moridlo Force 20 CS nie je na skočky autorizované, ale vykazuje dobrý účinok tiež na skočky.

Voška maková Aphis fabaevoška broskyňová Myzus persicae cicajú v srdiečkach repy na mladých listoch, čím sa listy stáčajú a zakrpatievajú. Ich nebezpečenstvo je aj v prenášaní vírusov spôsobujúcich žltačku alebo mozaiku repy. Vírusová žltačka repy Beet yelows virus sa prejavuje na mladých rastlinách presvetlením a vystúpením žilnatiny, ktorá neskôr celkom zožltne. Postupne aj pletivo listov medzi žilnatinou žltne až do takého štádia že celé rastliny repy majú zlatožlté sfarbenie. Na listoch sa môžu tvoriť hnedé až purpurové nekrotické škvrnky. Pletivo pozdĺž žilnatiny však zostáva zelené. Tento znak je jasným dôkazom že nejde o poruchu výživy. Príznaky mozaiky sú najviditeľnejšie na najstarších listoch a pridáva sa k nim aj napadnutie hubovými chorobami: múčnatka, černe, až postupne odumierajú.

Vírusová mozaika repy Beet mosaic virus sa začína prejavovať na žilnatine mladých srdiečkových listov, ktorá je svetlejšej farby. Postupne sa mozaika šíri okolo žilnatiny v podobe svetlých škvŕn s ostro ohraničeným okrajom. Môžu sa podobať na chlorotické krúžky so zeleným stredom. Škodlivosť ochorenia spočíva v spomalení rastu repy. Teplota nad 20º C potláča príznaky mozaiky.

Drôtovce - larvy kováčikov Elateridae nepoškodzujú len vzchádzajúce rastliny požieraním korienkov, ale zavrtávajú sa aj do väčších buliev a spôsobujú ich hnilobu. Autorizovaný je tefluthrin v moridle Force 20 CS.

Kvetárka repová Pegomia hyoscyami je mucha, ktorá kladie vajíčka na spodnú stranu listov. Larvy sa vžierajú do listu a poškodzujú veľkú časť listovej čepele. Dorastené larvy padajú na pôdu, kde sa kuklia. Dospelé muchy neškodia. Pre celý ich vývoj je vyhovujúce chladné a vlhké počasie. Najväčšie škody môžu spôsobiť do fázy 6 listov repy. Na morenie nie sú povolené žiadne prípravky, zostáva ošetrenie na list.