Úvod / Informácie / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 8/2020

19-02-2020
Ing. Alena Škuciová | Alena.Skuciova@uksup.sk
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Ošetrovanie zemiakovej sadby

Zemiaky po výsadbe napádajú choroby, ktoré sa nachádzajú v pôde. Autorizované je množstvo prípravkov na morenie hľúz zemiakov, ktoré zabránia prieniku chorôb do klíčiacich zemiakov. Druhou veľkou skupinou, ktorá ohrozuje zemiaky po výsadbe sú pôdni škodcovia. S ukončením povolenia imidaclopridu, nemáme v súčasnosti moridlo proti živočíšnym škodcom.

Morenie sadby proti chorobám

Účinná látka prípravku huba Pythium oligandrum v príprvkoch PolydresserPolyversum stimuluje rast rastlín indukciou zvýšenej produkcie fytohormónu kyseliny indolyloctovej a zvyšovaním obsahu fosforu a cukrov. Mikrobiálny prípravok vo forme dispergovateľného prášku, určený na morenie tesne pred výsadbou formou suchého  morenia  sadby alebo nástrekom na hľuzy je spúšťačom indukovanej rezistencie proti chorobám. Mikroskopická huba Pythium oligandrum parazituje na fytopatogénnych hubách z rodov: Alternaria, Botrytis, Fusarium, Peronospora, Phoma, Phomopsis, Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Sclerotinia, Verticillium a dalších.

Biologickú ochranu predstavuje aj postrek hľúz zemiakov pred sadením prípravkom Proradix Final s účinnou látkou Pseudomonas sp. kmeň DSMZ 13134. Sadivo musí byť deklarované ako morené (s uvedením  názvu prípravku a dávkovaním  moridla). Ďalšou možnosťou je aplikovať postrekom (vodný systém) do riadkov pri výsadbe. Je povolená len jedna aplikácia za vegetáciu. Prípravok  pôsobí biologickou cestou proti vločkovitosti zemiakov. Mechanizmus účinku je založený  na schopnosti fluorescenčných pseudomonád produkovať siderofóry, ktoré selektívne viažu trojmocné železo. Dostupnosť železa pre mikrobiálnu asimiláciu v rizosfére je veľmi obmedzená. Pseudomonas sp. v prípravku Proradix sú schopné produkovať vysoko účinný siderofór. Výsledný komplex trojmocného železa a siderofóru nie je využiteľný ako zdroj železa pre iné mikroorganizmy. Týmto spôsobom Pseudomonas sp. v prípravku Proradix obmedzuje rast patogénov na koreňoch rastlín. Okrem toho, fluorescenčné pseudomonády prípravku indukujú v ošetrených rastlinách vznik odolnosti k pôdnym  patogénom.

Koreňomorka zemiaková syn. Vločkovitosť zemiakov (Thanatephorus cucumeris anamorfa Rhizoctonia solani) sa šíri zo sklerócií huby v pôde alebo z mycélia, ktoré prežíva v pôde ako súčasť bežnej mikroflóry. Najvhodnejšie podmienky pre šírenie sú teploty 10-12°C, vlhké, studené a málo prevzdušnené pôdy. Skleróciá sa na hľuzách začínajú tvoriť na začiatku dozrievania hľúz. Škody sú väčšie v ťažkých, vlhkých a málo výhrevných pôdach a v rokoch s chladnou a vlhkou jarou. Príznaky sa objavujú už na začiatku klíčenia hľúz v podobe hnedých až čiernych hľúz, klíčky zahnívajú. Neskôr sú napadnuté vodivé pletivá a je narušený tok asimilátov, hľuzy sú drobné, nevyrovnané, deformované a tvoria sa blízko povrchu pôdy, čo spôsobuje ich zelenanie. Rastliny žltnú, skôr kvitnú a vrcholové lístky sa pozdĺžne zvinujú. Vo vlhkom počasí sa niekedy tvoria na stonkách na úrovni pôdy biele mycéliové povlaky a tieto povlaky sa tvoria spolu so skleróciami  v podobe vločiek aj na hľuzách. Čím dlhšie je obdobie od odumretia vňate a zberom hľúz, tým je výskyt sklerócií vyšší. Odporúča sa nepestovať náchylné odrody v ťažkých a menej výhrevných pôdach. Vysádzať do vyhriatej pôdy, šetrná manipulácia s hľuzami, rýchly zber, skladovanie, ktoré zabezpečí suchý povrch hľúz. Vhodná predplodina, správna agrotechnika. Jediný spôsob boja je morenie hľúz.

Systémový fungicídny prípravok určený na morenie hľúz zemiakov proti vločkovitosti na báze flutolanilu je moridlo Moncut. Ošetrenie zabezpečí ochranu sadby i dcérskych hľúz. Účinná látka flutolanil patrí do skupiny benzamidov, má protektívne a kuratívne pôsobenie. Účinok je založený na inhibícii enzýmu succinát dehydrogenázy (SDH inhibítor) pri látkovej premene v mitochondriách, narušuje biosyntézu organických látok a energetický metabolizmus v bunke patogéna (FRAC 7).

Použitie len pre sadbové zemiaky tiež dvomi spôsobmi:

1.Ošetrenie sa uskutočňuje v profesionálnych zariadeniach formou ULV (ultra-low-volume) postreku pred výsadbou zemiakov v dávke 200 ml/tona v max, 2-3 l vody. Pre dosiahnutie stabilnej ochrany je nutné rovnomerné pokrytie hľúz po celom povrchu. Odporúčame moriace zariadenie s valčekovými (koľajnicovými) dopravníkmi ktoré zabezpečia otáčanie hľúz. Hľuzy musia byť čisté a zbavené zvyškov zeminy, tok hľúz je nutné zabezpečiť len v jednej vrstve. Pri postreku je nutné zabrániť úletu postrekovej hmly krytom moriaceho zariadenia z impregnovanej látky.

2. Ošetrenie sa uskutočňuje pri výsadbe zemiakov aplikátormi umiestnenými na sadzači. Prípravok sa aplikuje na hľuzy padajúce do brázdy. Sadba musí byť čistá, zdravá a bez mechanického poškodenia alebo známok hniloby. Množstvo účinnej látky flutolanil nesmie prekročiť dávku 0,232 kg/ha.

Moridlo vo forme stabilnej suspenzie, určené na ochranu zemiakov proti vločkovitosti zemiakov je

Monceren Pro. Prípravok obsahuje účinné látky pencycuron a prothioconazole. Rastlinami je prípravok bez ohľadu na špecifiká jednotlivých odrôd veľmi dobre znášaný. Ošetrenie sadby prípravkom zvyšuje úrodu zemiakových hľúz a zlepšuje kvalitu zemiakov.

Pencycuron je kontaktne pôsobiaca účinná látka zo skupiny derivátov močoviny, ktorá je lipofilnej povahy a viaže sa v kutikule rastlín. Nie je sekundárne rozvádzaná do rastlinných pletív. Pri použití v zemiakoch pôsobí proti vločkovitosti hľúz zemiakov.

Prothioconazole je systémová účinná látka zo skupiny thiazolinthionov, tzv. DMI fungicídov,  ktorá má preventívny, kuratívny a eradikatívny účinok. Prothioconazole zasahuje do biosyntézy ergosterolov, kde inhibuje demethyláciu lanosterolu. V konečnom dôsledku pôsobenia chýbajú hubovému patogénu záverečné produkty biosyntézy sterolov potrebné k výstavbe bunkových membrán. Huba sa nemôže ďalej vyvíjať a odumiera. Prípravok má vedľajšiu účinnosť (čiastočná redukcia napadnutia) proti striebristosti šupky zemiakov (Helminthosporium solani).

Prípravok aplikujte pomocou aplikátora umiestneného na valčekovom dopravníku alebo priamo na sadzači:

  1. Prípravok aplikujte neriedený formou ULV postreku na hľuzy tak, aby bol pokrytý pokiaľ možno celý ich povrch. Ošetrenie vykonávajte skoro na jar pri vyskladňovaní hľúz zo zemiakárne a príprave na sadbu. Vhodné sú valčekové dopravníky, ktoré umožňujú otáčanie hľúz. Na dopravník je pripevnené schválené aplikačné zariadenie, ktoré musí byť zariadené tak, aby postrekovací kužeľ pokryl celú plochu dopravníka. S cieľom zabrániť prípadnému úletu postrekovej suspenzie je postrekový kužeľ odtienený impregnovanou látkou.
  2. Ošetrujte  priamo pri výsadbe schváleným aplikačným zariadením pripevným  na sadzači. V tomto prípade sú ošetrené nielen hľuzy, ale i dno brázdy.

Je potrebné dbať na zodpovedajúcu kvalitu sadiva, predovšetkým jeho klíčivosť a vzchádzavosť hľúz. Ošetrované sadivo musí byť v bezchybnom stave, t. j. bez chorôb a škodcov, bakteriálnej hniloby ako aj mechanických alebo iných poškodení. Tieto môžu pôsobiť negatívne na vzídenie a rastlinný porast, nezávisle od nasledujúceho ošetrenia sadiva. Ošetrené sadivo nevysádzajte do studenej a vlhkej pôdy.

Samotný pencycuron  je autorizovaný v prípravku Monceren 250 FS.

Autorizované moridlo proti vločkovitosti zemiakov a fuzariózam je aj Dithane M 45 s účinnou látkou mancozeb. Aplikuje sa formou suchého morenia zemiakovej sadby. Účinná látka inaktivuje sulfhydrylové skupiny aminokyselín a enzýmov buniek húb, s následkom prerušenia metabolizmu lipidov, respirácie a produkcie ATP.

Maxim 100 FS je fungicídne moridlo pôsobiace proti chorobám prenosným hľuzami a pôdou, ktoré negatívne ovplyvňujú vzchádzanie rastlín, následne úrodu a kvalitu zbieraných zemiakových hľúz. Účiná látka fludioxonil je širokospektrálna kontaktne pôsobiaca účinná látka patriaca do skupiny phenylpyrolov. Jej príjem hľuzami zemiakov je limitovaný, čo zvyšuje jej kontaktnú aktivitu na povrchu zemiakových hľúz. Fludioxonil kontroluje ekonomicky dôležité choroby, ktoré spôsobujú huby z triedy Basidiomycetes ako Rhizoctonia solani. S cieľom redukcie možnosti vzniku rezistentných rás húb k účinnej látke fludioxonil neodporúčame moriť moridlom Maxim 100 FS zemiakové sadivo vyšších generácii množenia. Moridlo musí byť, z hľadiska zvýšenia kvality namorenia zemiakových hľúz, pri aplikácii riedené vodou. Odporúčaný maximálny objem moriacej suspenzie je 2 litre na tonu zemiakového sadiva. Je nevyhnutné urobiť kalibráciu kontinuálneho moriaceho zariadenia (zariadenie umiestnené nad dopravníkom zemiakových hľúz alebo na sadzači zemiakov) použitím finálnej moriacej kvapaliny. Moridlo Maxim 100 FS je odporúčané na morenie certifikovaného zemiakového sadiva určeného na výrobu konzumných zemiakov. Zemiakové sadivo musí byť zbavené nadbytočného množstva pôdy, hľuzy by mali mať scelené všetky poranenia pokožkových pletív. V prípade morenia predklíčených hľúz dajte pozor, aby nedošlo k poškodeniu klíčkov.