Úvod / Informácie / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 1/2018: Morenie jarného jačmeňa

26-01-2018
Ing. Alena Škuciová | Alena.Skuciova@uksup.sk
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Na ochranu osiva jarného jačmeňa použite prednostne biologický prípravok, ktorý účinkuje ako  spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám,  prípravok na suché morenie s obsahom oospór húb Pythium oligandrum Drechsler pod obchodným názvom POLYVERSUM. Počas roka 2017 pribudli nové prípravky na ochranu osiva proti hubovým chorobám a živočíšnym škodcom s chemickými účinnými látkami.

V jarnom jačmeni je to prípravok TEBSEME s obsahom účinnej látky tebuconazole, systemický fungicíd s preventívnym a kuratívnym účinkom. Tebuconazole (rovnako ako ostatné triazoly) pôsobí na membránové funkcie huby a inhibuje biosyntézu vzniku sterolov. To spôsobuje disfunkciu membrány, čo vedie k hromadeniu mastných kyselín a k ďalším oslabujúcim efektom. Je to moridlo vo forme stabilnej suspenzie na ochranu osiva pšenice a jačmeňa proti hubovým chorobám. Ošetrenie semien moridlom je prvý krok zameraný na zlepšenie zdravia rastlín, pretože ovplyvňuje počiatočný vývoj rastlín. Je zodpovedné za ich stav, ktorý umožňuje ovplyvňovať úroveň úrody počas neskorších fáz rastu a vývoja. Prípravok sa môže aplikovať len technologickým postupom, platným pre daný typ aplikačného zariadenia, je určený na aplikáciu priamo na semená za použitia bežných zariadení na ošetrenie osiva. Moričky musia byť kalibrované. Používajte len osivo s vyhovujúcimi semenárskymi parametrami a mechanicky nepoškodené! Neaplikujte TEBSEME na popraskané, rozdelené alebo naklíčené osivo. Dávka vody závisí od typu moričky. Osivo treba vysiať do jedného mesiaca po morení a nemalo by byť použité v ďalšej sezóne. Maximálny počet aplikácií za vegetáciu je 1x pri výsevku max. 200 kg na ha. Účinkuje na choroby jarného jačmeňa prenosné osivom: prašná sneť jačmenná, prúžkovitosť jačmeňa, fuzariózy, pleseň snežná.

Ďalšie nové moridlo je REDIGO PRO. Obsahuje dve účinné látky zo skupiny azolov: prothioconazole a tebuconazole. Prothioconazole je účinná látka, patriaca do chemickej skupiny účinných látok triazolinthionov, ktorá je svojím spôsobom účinku zaradená medzi zástupcov inhibítorov demethylácie ergosterolov (skupina DMI). Tebuconazole je účinná látka zo skupiny triazolov, pôsobí ako inhibítor demethylácie (DMI) v rámci biosyntézy sterolov hubových patogénov. K zvýšeniu spoľahlivosti fungicídneho účinku a minimalizácii rizika vzniku rezistencie prispieva to, že oproti bežným azolom zasahuje do tvorby ergosterolu na viacerých miestach. V jarnom jačmeni účinkuje na hnedú (helmintospóriovú) škvrnitosť jačmeňa, fuzariózy a prúžkovitosť jačmeňa.

Prípravok je určený výlučne na morenie osiva, aplikácia len 1 x za sezónu. REDIGO PRO je použiteľný vo všetkých typoch moričiek, ktoré zaručujú presné a rovnomerné dávkovanie moridla na osivo s vyhovujúcimi semenárskymi parametrami a mechanicky nepoškodené. Pred použitím je potrebné prípravok dôkladne zatrepať/homogenizovať! Prípravok aplikujte v zmesi s vodou v objeme 3-6 l vody na tonu osiva. Dávku vody zvoľte podľa použitého aplikačného zariadenia (typu moričky). Zabezpečte, aby celé množstvo osiva bolo rovnomerne namorené. Tekutina je na morenie pripravená hneď po vytvorení homogénnej suspenzie. Za predpokladu použitia bezchybného osiva a správneho skladovania môžete REDIGO PRO použiť na morenie osiva do zásoby. Pri skladovaní namoreného osiva je potrebné brať do úvahy aj prirodzené, na moridle nezávislé starnutie osiva, ktoré môže znížiť jeho klíčivosť. Výrobca neodporúča skladovanie dlhšie ako jeden rok.

Choroby jarného jačmeňa prenosné osivom

Hnedá škvrnitosť jačmeňa (Pyrenophora teres anamorfa: Drechslera teres, syn. Helmintosporium teres)

Napáda ozimný aj jarný jačmeň. Prezimuje hlavne v osive, na ozimnom jačmeni alebo výdrve. Na rastlinných zvyškoch má krátku životnosť. Primárna infekcia vzniká vždy z osiva.  Mycélium zo zrna prerastá do klíčiacej rastlinky, ak zasiahne rastový vrchol, môže jačmeň odumrieť. Na rastlinách, ktoré ďalej vegetujú,  prerastá do listov a tvorí svetlohnedé pásiky na hornej strane listov. Pásiky postupne tmavnú, šíria sa pozdĺžne aj priečne a tvoria sieťovú štruktúru. Tento typ hnedej škvrnitosti je označovaný ako sieťový typ (net typ). Ak huba tvorí iba oválne hnedé škvrny v strede tmavé, so svetlým lemovaním bez sieťovania, je označovaná za škvrnitý typ (spot typ). Pletivo v strede oboch typov škvŕn nekrotizuje. Pri silnej infekcii a rozsiahlom poškodení list usychá. Sekundárnu infekciu spôsobujú spóry, ktoré sa vyvinuli na napadnutých listoch a po prenesení dažďom a vetrom na zdravé listy klíčia a poškodzujú ďalšie listy. Výsledkom je zníženie hmotnosti zŕn a redukcia úrody. Prvá vlna epidémie kulminuje vo fáze odnožovania, druhá v období steblovania až klasenia. Choroba sa vyskytuje v chladnejších a vlhších polohách. Optimálna teplota je 20°C, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu nad 95%. Epidémia môže vzniknúť v priebehu 5-7 dní.

Moridlá s účinnosťou proti primárnej infekcii hnedej škvrnitosti na jarnom jačmeni sú  prothioconazole+tebuconazole  LAMARDOR 400 FS a nový prípravok REDIGO PRO, carboxin+thiram VITAVAX ROYAL,  difenoconazole+fludioxonil+tebuconazole CELEST TRIO FORMULA M, fluxapyroxad SYSTIVA a kombinácia účinných látok fluopyram+ prothioconazole+tebuconazole  RAXIL STAR a mancozeb DITHANE M 45.

Hnedá prúžkovitosť jačmeňa  (Pyrenophora graminea, anamorfa: Helmintosporium gramineum)

Infikované zrno je hlavným zdrojom infekcie. Sekundárny zdroj sú konídie , ktoré sa tvoria na škvrnách napadnutých listov počas vegetácie.  Nenapádajú však ďalšie listy, ale zelené zrno, kde prečkajú medzi plevou a obilkou do ďalšej sejby. Na povrchu zrna nie sú viditeľné žiadne príznaky napadnutia. V poraste pozorujeme najskôr nenápadné svetlé prúžky na pošvách prvých listov, neskôr v čase odnožovania výrazné žlté pruhy pozdĺž žilnatiny. Tieto postupne nekrotizujú, hnednú, listy sa strapkajú až môže dôjsť k odumretiu rastliny. Podmienky rozvoja choroby sú rovnaké ako pri hnedej škvrnitosti jačmeňa. U nás zatiaľ nie je významne rozšírená.

Moridlá s účinnosťou proti prúžkovitosti jačmeňa na jarnom jačmeni sú: mancozeb DITHANE M 45, prothioconazole+tebuconazole+triazoxide RAXIL PRO 050 FS, prothioconazole+tebuconazole  prothioconazole+tebuconazole  LAMARDOR 400 FS a nový prípravok REDIGO PRO, difenoconazole DIVIDEND 030 FS, difenoconazole+fludioxonil+tebuconazole CELEST TRIO FORMULA M, fluxapyroxad  SYSTIVA a fluopyram+ prothioconazole+tebuconazole  RAXIL STAR a nový prípravok TEBSEME s obsahom účinnej látky tebuconazole.

Rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa  (Rynchosporium secalis)

Prezimuje ako mycélium v listoch jačmeňa alebo v pôde na rastlinných zvyškoch. Na jar sa na infikovaných listoch tvoria konídie, ktoré spôsobujú sekundárne infekcie. Nezanedbateľný zdroj infekcie sú aj burinné trávy v okolí pozemkov. Na jar vznikajú na listoch belavé škvrny rôznych tvarov (1-2 cm) s vonkajším tmavohnedým ostrým lemovaním a viditeľnými koncentrickými kruhmi. Postupne pletivo vo vnútri škvŕn vypadáva. Najviac bývajú postihnuté spodné listy, ktoré môžu odumierať celé.

Šírenie podporuje vlhké a chladnejšie počasie, optimálna teplota 15-18°C, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu nad 95%. K infekciám dochádza pri nízkej teplote 10-20°C a nízkej slnečnej radiácii už za 8 dní, pri nízkych teplotách až po mesiaci.

Šírenie choroby obmedzí pestovanie tolerantných odrôd, striedanie plodín, dôkladné zapracovanie rastlinných zvyškov do pôdy. Na parcelách so silným výskytom pestovať prednostne pšenicu. Znížiť podiel jačmeňa v osevnom postupe. Osivom sa infekcia neprenáša, ale použitie moridiel proti iným škvrnitostiam na jačmeni priaznivo potláča skorý výskyt choroby na listoch. Fungicídy treba aplikovať pri prvých príznakoch napadnutia.

Prašná sneť jačmenná (Ustilago nuda)

Choroba je prenosná osivom, pričom napadnutie zrna nie je viditeľné, možná je determinácia laboratórnymi metódami. Mycélium huby je prerastené vo vnútri obilky. Po vysiatí infikovaného a nemoreného osiva mycélium prerastá cez steblo až do klasu. Klas a napadnuté obilky si zachovávajú svoj tvar aj v štádiu klasenia, keď sa namiesto zrna tvoria chlamydospóry. Napadnutie je viditeľné až v čase kvitnutia, keď pokožka, ktorou sú chlamydospóry obalené, praská a namiesto zŕn sa vytvorí prašný útvar z čiernych chlamydospór. Rozprášením do okolia prerastajú do kvetov zdravých rastlín, prerastú do nových zŕn a prežijú vo forme mycélia do ďalšej sejby. Clamydospóry si udržujú klíčivosť niekoľko rokov. Na ich klíčenie sú vyhovujúce teploty 0-35°C.

Vysievanie zdravého certifikovaného a moreného osiva je základnou podmienkou na obmedzenie šírenia prašnej sneti. Odporúča sa na jar skoršia sejba. Odstraňovanie snetivých klasov je neúčinné, lebo v štádiu, keď je ochorenie viditeľné, sú spóry okamžite prenášané na zdravé rastliny.

Na ochranu jarného jačmeňa proti prašnej sneti sú registrované moridlá: prothioconazole+tebuconazole +triazoxide RAXIL PRO 050 FS, carboxin+thiram VITAVAX ROYAL prothioconazole+tebuconazole  LAMARDOR 400 FS,  difenoconazole+fludioxonil+ tebuconazole CELEST TRIO FORMULA M, cyproconazole+fludioxonil MAXIM STAR 025 FS, tebuconazole GIZMO 60 FS, RAXIL 060 FS a kombinácia účinných látok fluopyram+ prothioconazole+tebuconazole  RAXIL STAR a nový prípravok TEBSEME s obsahom účinnej látky tebuconazole.

Fuzariózy opíšem pri morení jarnej pšenice.