Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Potravinárstvo

Výzvy na predkladanie návrhov na podporu európskych agropotravinárskych výrobkov

21-01-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Európska komisia zverejnila výzvy na predkladanie návrhov na rok 2022 na európske agropotravinárske propagačné programy v EÚ aj v zahraničí. Podobne ako v roku 2021, aj tento rok kladie osobitný dôraz na propagáciu produktov a metód, ktoré priamejšie podporujú ciele Európskej zelenej dohody. To zahŕňa podporu ekologických produktov, ovocia a zeleniny a udržateľného poľnohospodárstva.

Na propagáciu agropotravinárskych produktov v EÚ aj mimo nej je vyčlenených 185,9 mil. EUR, z toho 176,4 mil. EUR na spolufinancovanie propagačných programov, ktoré sa vyberú z návrhov reagujúcich na zverejnené výzvy. Zvyšné finančné prostriedky podporia iniciatívy EÚ v tejto oblasti.

Propagačná politika bude spolufinancovať kampane v súlade s ambíciami Európskej zelenej dohody, podporovať ciele zo stratégie „Z farmy na stôl“, ekologického akčného plánu EÚ a oznámenia o európskej iniciatíve občanov „Koniec doby klietkovej“. Napríklad, aby sa zvýšila súdržnosť s cieľom stratégie „Z farmy na stôl“ zvýšiť udržateľnú spotrebu, všetky vizuálne propagačné materiály v rámci EÚ zamerané na spotrebiteľov sa budú musieť odvolávať na stravovacie usmernenia na základe potravín cieľovej krajiny EÚ.

Kampane by tiež mali zdôrazniť vysoké normy bezpečnosti a kvality, ako aj rozmanitosť a tradičné aspekty agropotravinárskych výrobkov EÚ vrátane systémov kvality EÚ. Pre kampane v zahraničí sa priority stanovujú pre trhy s vysokým potenciálom rastu, akými sú Japonsko, Južná Kórea alebo Kanada.

Žiadať o financovanie a predkladať svoje návrhy je oprávnená široká škála subjektov, ako sú obchodné organizácie, organizácie výrobcov a agropotravinárske skupiny zodpovedné za propagačné aktivity. Projekty sa budú posudzovať najmä z hľadiska udržateľnosti výrobných a spotrebných kritérií v súlade s cieľmi SPP v oblasti klímy, životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj so stratégiou „Z farmy na stôl“.

Návrhy by mali byť predložené do 21. apríla 2022 17:00 SEČ (Brusel) prostredníctvom špeciálneho portálu. Komisia návrhy posúdi a na jeseň oznámi príjemcov. Množstvo nástrojov, ktoré žiadateľom pomôžu úspešne predložiť ich návrhy, poskytuje Európska výkonná agentúra pre výskum (REA).1. a 2. februára 2022 usporiada REA informačný deň o týchto výzvach.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/calls-proposals-promote-european-agri-food-products-launched-2022-jan-20_en