Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Potravinárstvo

Komisia prijíma plán pre nepredvídané udalosti na zaistenie dodávok potravín a potravinovej bezpečnosti v čase krízy

22-11-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

EÚ z dôvodu krízy COVID-19 a v súlade s oznámením vo svojej stratégii „Z farmy na stôl“, plánuje zintenzívniť koordináciu na európskej úrovni v oblasti riešenia nedostatku potravín v čase krízy. V prijatom pláne sa uvádzajú existujúce nedostatky a návrhy opatrení na zvýšenie pripravenosti na úrovni EÚ.

Zmena klímy a zhoršovanie životného prostredia majú čoraz citeľnejší vplyv na výrobu potravín a spolu s rizikami pre verejné zdravie, kybernetickými hrozbami či geopolitickými posunmi ohrozujú fungovanie potravinového dodávateľského reťazca.

V tomto pláne pre nepredvídané udalosti je zásadným prvkom na zlepšenie pripravenosti EÚ spolupráca medzi všetkými verejnými a súkromnými zainteresovanými stranami, ktoré tvoria potravinový dodávateľský reťazec. V súkromnom sektore sú to poľnohospodári, rybári, výrobcovia v odvetví akvakultúry, spracovatelia potravín, obchodníci a maloobchodníci, ako aj prepravcovia a logistické služby. Centrálnu úlohu v pláne budú mať aj orgány EÚ, vnútroštátne a regionálne orgány.

Samotný plán sa bude realizovať pomocou Európskeho mechanizmu pripravenosti a reakcie na krízu potravinovej bezpečnosti, ktorý zavedie Komisia. Bude sa opierať o činnosť skupiny expertov, teda zástupcov členských štátov a niektorých tretích krajín i aktérov zo všetkých fáz potravinového reťazca, ako aj o rokovací poriadok zabezpečujúci jeho fungovanie.

Skupina sa bude schádzať pravidelne a v prípade krízy aj veľmi pohotovo a tak často, ako bude treba. Sústredí sa na konkrétne činnosti a súbor opatrení, ktoré treba dokončiť v období od polovice roka 2022 do roku 2024:

  • prognózy, posudzovanie rizika a monitorovanie: zlepšiť pripravenosť pomocou dostupných údajov (aj o poveternostných podmienkach, klíme, trhoch), ďalšia analýza zraniteľnosti a kritickej infraštruktúry potravinového dodávateľského reťazca,
  • koordinácia, spolupráca a komunikácia: výmena informácií, najlepších postupov, národných plánov pre nepredvídané udalosti; vypracovanie odporúčaní na riešenie kríz; koordinácia a spolupráca s medzinárodným spoločenstvom.

Výťah z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_21_5903