Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2021-2027 / Informácie a správy

Rada EÚ schválila svoje stanovisko k budúcej SPP EÚ

21-10-2020
(Zdroj: www.consilium.europa.eu)

Rada počas dvojdňového zasadania v Luxemburgu (19. - 20. októbra) dosiahla tri dôležité politické dohody pre európske odvetvie poľnohospodárstva a rybného hospodárstva. Ministri sa dohodli na všeobecnom prístupe k balíku reforiem spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), prijali závery o stratégii „Z farmy na stôl“ a rozhodli o možnostiach rybolovu v Baltskom mori do roku 2021.

Balík reforiem SPP po roku 2020

Po dvojdňovom rokovaní sa ministri dohodli na všeobecnom prístupe k reformnému balíku SPP po roku 2020. Dohoda zdôrazňuje silné záväzky členských štátov ohľadom vyšších environmentálnych ambícií zavedením nástrojov, ako sú povinné ekologické  schémy (novinka v porovnaní so súčasnou politikou), a zlepšená podmienenosť. Dohodnutá pozícia tiež poskytuje členským štátom potrebnú flexibilitu pri dosahovaní environmentálnych cieľov. Napríklad by existovala dvojročná pilotná fáza pre eko-schémy a členské štáty by mali flexibilitu v tom, ako rozdeľovať finančné prostriedky podľa rôznych ekologických postupov.

Reforma SPP predpokladá, že hoci sa členským štátom poskytne väčšia flexibilita pri formovaní pravidiel a prideľovaní finančných prostriedkov prostredníctvom vypracovania národných strategických plánov, budú povinné preukázať vyššie environmentálne ambície v porovnaní so súčasným obdobím. Tento nový model by umožnil krajinám zvoliť si najlepšie nástroje a postupy, ktoré majú k dispozícii (zohľadňujúc špecifiká jednotlivých štátov), aby dosiahli dohodnuté celoeurópske ciele a normy.

Niektoré konkrétne príklady o tom, ako členské štáty splnia vyššie environmentálne normy, o ktorých sa diskutovalo a dohodlo počas dvojdňového zasadnutia Rady:

  • Poľnohospodári dostanú finančnú podporu pod podmienkou, že prijmú postupy prospešné pre klímu a životné prostredie, aby bola SPP ekologickejšia ako predtým.
  • Poľnohospodári, ktorí idú nad rámec základných požiadaviek na životné prostredie a podnebie, by získali ďalšiu finančnú podporu zavedením „ekologických schém“. Tieto nové nástroje na ochranu životného prostredia a klímy by boli spojené s vyhradeným rozpočtom, ktorý by tvoril súčasť rozpočtu priamych platieb. Počiatočná dvojročná pilotná fáza zabezpečí, aby členské štáty pri oboznamovaní sa s novými nástrojmi neprišli o potrebné finančné prostriedky. Indikatívne príklady eko-schém zahŕňajú postupy ako presné poľnohospodárstvo, agrolesníctvo a ekologické poľnohospodárstvo. Členské štáty by si však mohli na základe svojich potrieb vytvoriť vlastné nástroje.
  • Všetci poľnohospodári by boli viazaní vyššími environmentálnymi normami. Malí poľnohospodári by v rámci tohto ekologizačného prechodu podliehali zjednodušeným kontrolám, ktoré by znižovali administratívne zaťaženie a zároveň zabezpečovali ich prínos k environmentálnym a klimatickým cieľom.

Stratégia „Z farmy na stôl“

Rada 19. októbra jednomyseľne prijala súbor záverov o stratégii „Z farmy na stôl“ a podporila cieľ rozvoja európskeho udržateľného potravinového systému od výroby po spotrebu. Závery znamenajú dvojité politické posolstvo členských štátov: zabezpečiť dostatok cenovo dostupných potravín a zároveň prispieť ku klimatickej neutralite EÚ do roku 2050 a zabezpečiť spravodlivý príjem a silnú podporu prvovýrobcom.

Spolková ministerka potravinárstva a poľnohospodárstva Julia Klöckner uviedla:“ Dnešná dohoda je míľnikom európskej poľnohospodárskej politiky. Členské štáty preukázali svoje ambície v oblasti vyšších environmentálnych noriem v poľnohospodárstve a súčasne podporili potrebnú flexibilitu pri zabezpečovaní konkurencieschopnosti poľnohospodárov. Táto dohoda plní očakávania ekologickejšej, spravodlivejšej a jednoduchšej SPP.“

Dohoda Rady je výsledkom rokovaní a práce uskutočnenej za posledných dva a pol roka počas piatich predsedníctiev. Rada má teraz politický mandát na zahájenie rokovaní s Európskym parlamentom  s cieľom dosiahnuť celkovú dohodu o reforme.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2020/10/21/council-agrees-its-position-on-the-next-eu-common-agricultural-policy/

https://www.consilium.europa.eu/sk/meetings/agrifish/2020/10/19-20/