Úvod / Novinky

Medzinárodný rok zdravia rastlín 2020

29-01-2020
Ing. Ivana Horváthová | Ivana.Horvathova@uksup.sk
ÚKSÚP – OOR

Ešte v roku 2018 vyhlásilo valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (OSN) rok 2020 za Medzinárodný rok zdravia rastlín. Všeobecným cieľom tohto vyhlásenia je zvýšenie celosvetového povedomia o tom, aká je ochrana rastlín dôležitá. Odborníci uvádzajú, že až 40 % celkovej úrody surovín pre výrobu potravín nie je využitých z dôvodu strát, ktoré spôsobujú škodcovia rastlín.

Dňa 6. decembra v roku 1951 bol v Ríme prijatý Medzinárodný dohovor o ochrane rastlín známy aj pod skratkou IPPC (International Plant Protection Convention). Cieľom dohovoru je zabezpečovať spoločné a účinné kroky pri predchádzaní rozširovaniu a zavliekaniu škodcov rastlín a rastlinných produktov, ako aj podporu primeraných opatrení pre boji s nimi. Uvedený dohovor nadobudol platnosť v rámci Slovenskej republiky dňa 24. marca 2006, pričom podpisová listina bola uložená u generálneho riaditeľa Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), ktorý je depozitárom tohto dohovoru. Medzinárodný dohovor o ochrane rastlín v súčasnosti prijalo cez 180 zmluvných strán vrátane Slovenskej republiky.

Rastliny sú neustále napádané škodcami, ktorí v niektorých prípadoch môžu spôsobovať výrazné straty. V dôsledku globalizácie obchodu a klimatickej zmene hrozí čoraz väčšie riziko, že sa na naše územie budú zavliekať nové druhy škodcov. Takíto škodcovia sa v našich podmienkach správajú invázne a agresívne. Môže ísť o monofágnych škodcov alebo naopak aj o polyfágov, ktorí majú široký okruh hostiteľov. Invázni škodcovia sú jedným z hlavných faktorov straty biodiverzity na celom svete.

Častokrát k rozširovaniu škodcov, a to či už priamym alebo nepriamym pričinením, napomáha svojou činnosťou aj človek. Svojím správaním dokážeme obmedziť výskyt nových škodlivých organizmov v našich podmienkach. Predchádzať zavlečeniu môžeme napríklad tým, že si z dovoleniek v iných krajinách nebudeme prinášať rastliny, resp. rastlinné produkty.

Medzinárodný rok zdravia rastlín bol v rámci Slovenskej republiky odštartovaný medzinárodnou konferenciou s názvom Aktuálne problémy v ochrane lesa 2020. Išlo už o 29. ročník konferencie, ktorú každoročne ako hlavný organizátor pripravuje Národné lesnícke centrum.  S cieľom zvyšovať povedomie o ochrane rastlín v našej krajine pripravujeme aj ďalšie podujatia k príležitosti Medzinárodného roka zdravia rastlín 2020, o ktorých mieste a termíne konania sa včas dozviete na stránke www.uksup.sk.