Novinky

Agrochemické skúšanie pôd na Slovensku a dynamika sledovaných parametrov

27-11-2019
ÚKSÚP v Bratislave - Odbor pôdy, hnojív a obnoviteľných zdrojov energií

Hodnotenie telesnej kondície bahníc v čase gravidity je dôležitým nástrojom správneho manažmentu výživy oviec

26-11-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ
(zdroj: Roľnícke noviny 40/2019, str. 10)

Národný akčný plán Slovenskej republiky

25-11-2019
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
(zdroj: VIII. rastlinolekárske dni Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti, Nitra, 15 - 16. októbra 2019)

Oznámenie MPRV SR o výške platieb určených pre agroenvironmentálno-klimatické opatrenie a ekologické poľnohospodárstvo v PRV 2014-2020

25-11-2019
(zdroj: www.mpsr.sk, vestník čiastka 24/2019)

Vplyv rôznych kombinácií červeného a modrého LED osvetlenia na rastové parametre a obsah pigmentu v klíčnych rastlinách rajčín pestovaných in vitro

21-11-2019
(zdroj: www.mdpi.com)

Koľko bude stáť dekarbonizácia dopravy v EÚ?

21-11-2019
(zdroj: euroactiv.com)

Výzva č. 43/PRV/2019 pre podopatrenie 1.1: Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností

21-11-2019
(zdroj: www.apa.sk)

Signalizácia v ochrane rastlín – 46/2019

21-11-2019
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Prechodné obdobie novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky bude najmenej rok

19-11-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Mastitídy dojníc – etiológia a výskyt v chovoch

19-11-2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach - ústav chovu zvierat