Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Vyhlásenie výziev na predkladanie návrhov na propagáciu európskych agropotravinárskych výrobkov doma i v zahraničí

29-01-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Európska komisia vyhlásila výzvy na predkladanie návrhov pre európske propagačné programy na podporu agropotravín v EÚ a v zahraničí. Tento rok sa osobitná pozornosť venuje propagácii výrobkov a poľnohospodárskych metód, ktoré priamo podporujú ciele Európskej zelenej dohody, ako sú ekologické výrobky, ovocie a zelenina a udržateľné poľnohospodárstvo.

Na rok 2021 je na podporu agropotravinárstva Európskej únie  v rámci EÚ i mimo nej vyčlenený celkový rozpočet 182,9 milióna EUR. Z neho je 173,4 milióna EUR určených na spolufinancovanie propagačných programov, ktoré budú vybrané z návrhov získaných v rámci  zverejnených výziev.

Takmer polovica rozpočtu (86 miliónov EUR) vyčlenená na spolufinancovanie propagačných programov bude smerovať na kampane, ktoré budú viac zodpovedať ambíciám Európskej zelenej dohody (Green Green Deal), najmä stratégii „Z farmy na stôl“ (Farm to Fork). Patria sem propagačné programy na ekologické výrobky s celkovým prideleným rozpočtom 49 miliónov EUR a na udržateľné poľnohospodárstvo s rozpočtom 18 miliónov EUR. Ďalej bolo 19,1 mil. EUR pridelených na podporu ovocia a zeleniny v rámci vyváženej stravy.

88,1 milióna EUR je pridelených na propagačné programy v krajinách mimo EÚ. Patria sem programy zamerané na krajiny s vysokým potenciálom rastu, ako sú Južná Kórea, Japonsko, Mexiko a Kanada. Programy by okrem toho mali tiež informovať spotrebiteľov o rôznych systémoch kvality EÚ alebo podporovať vysoké normy bezpečnosti a kvality EÚ, ako aj rozmanitosť a autenticitu európskych výrobkov.

Očakáva sa, že vybrané programy podporia konkurencieschopnosť a spotrebu agropotravinárskych výrobkov EÚ na celom svete.

Svoje návrhy  môžu predložiť a o financovanie požiadať obchodné organizácie, organizácie výrobcov, agropotravinárske skupiny zodpovedné za propagačné činnosti a pod. Projekty sa budú hodnotiť najmä z hľadiska kritérií trvalej udržateľnosti výroby a spotreby v súlade s cieľmi SPP v oblasti klímy a životného prostredia , Európskej zelenej dohody  a stratégie „Z  farmy na stôl“ .

Návrhy je možné predkladať do 28. apríla 2021 17:00 SEČ (Brusel) prostredníctvom vyhradeného portálu. Komisia posúdi návrhy a príjemcov bude informovať na jeseň. Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (CHAFEA)  poskytuje množstvo nástrojov, ktoré pomáhajú uchádzačom úspešne predložiť svoje návrhy.

Výzva na predkladanie návrhov jednoduchých programov

Výzva na prekladanie návrhov kombinovaných programov

Preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/launch-calls-proposals-promote-european-agri-food-products-home-and-abroad-2021-jan-28_en