Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Politika EÚ v oblasti propagácie poľnohospodárskych potravín zvyšuje povedomie o vysokých štandardoch agropotravinárskych výrobkov EÚ

20-10-2020
(www.ec.europa.eu)

Európska komisia zverejnila štúdiu o dopade politiky EÚ na podporu poľnohospodárstva - vnútorné trhy a trhy tretích krajín v rokoch 2016 až 2019. Jedným z hlavných zistení je, že činnosti financované v rámci politiky EÚ v oblasti propagácie agropotravinárskych výrobkov účinne prispievajú k jej všeobecnému cieľu, boli vykonávané pomerne efektívne, sú vo všeobecnosti v súlade s ostatnými politikami EÚ a majú jasnú pridanú hodnotu EÚ.

Cieľom štúdie je poskytnúť nezávislé hodnotenie opatrení propagačnej politiky realizovaných od roku 2016 z hľadiska účinnosti, efektívnosti, relevantnosti, súladu a pridanej hodnoty EÚ.

Zistenia štúdie spolu s výsledkami nedávno ukončenej verejnej konzultácie na túto tému poslúžia ako základ pre správu Komisie o hodnotení politiky, ktorá bude zverejnená v decembri 2020. Ďalej sa premietnu aj do celkového prehľadu politiky plánovanej na rok 2021 zameranej na zvýšenie jej prispenia k udržateľnej výrobe a spotrebe v súlade s cieľmi stratégie Komisie „Z farmy na stôl“.

Cieľom propagačnej politiky EÚ v oblasti poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov je zvýšiť konkurencieschopnosť a spotrebu výrobkov EÚ v EÚ i mimo nej. Propagačné opatrenia prispievajú k zvyšovaniu povedomia spotrebiteľov o kvalite poľnohospodárskych výrobkov a výrobných metód EÚ, ako aj k zvyšovaniu povedomia a uznávania systémov kvality a ekologického poľnohospodárstva v EÚ. Medzi hlavné činnosti patria osvetové a propagačné činnosti uskutočňované výrobcami a obchodnými organizáciami, účasť na veľtrhoch v EÚ i mimo nej, misie na vysokej úrovni s účasťou výrobcov z EÚ a mediálne kampane.

Podľa štúdie propagačné programy uskutočňované príjemcami pomoci účinne podporujú konkrétne ciele politiky a prispievajú k jej všeobecnému cieľu. Zistilo sa, že opatrenia implementované prostredníctvom vlastných iniciatív Komisie (veľtrhy a misie na vysokej úrovni) sú pri získavaní prístupu na trhy tretích krajín vysoko účinné. V systéme monitorovania a hodnotenia tejto politiky však existuje priestor na zlepšenie.

Záverom štúdie je, že

  • politika propagácie sa realizovala efektívne, s určitými rozdielmi v závislosti od typu programu, napríklad priame riadenie bolo vo všeobecnosti efektívnejšie,
  • existuje priestor na zjednodušenie a harmonizáciu riadenia jednoduchých a viacnásobných programov a väčšie zdieľanie vedomostí by mohlo viesť k zvýšeniu efektívnosti,
  • propagačná politika je veľmi dôležitá a mohla by hrať dôležitú úlohu pri prechode na zelené a udržateľné poľnohospodárstvo EÚ,
  • politika je v súlade s porovnateľnými opatreniami vykonávanými na vnútroštátnej úrovni,
  • nebol zistený žiadny zásadný nesúlad medzi politikou EÚ v oblasti propagácie agropotravín a inými politikami EÚ, vrátane politík v oblasti zdravia, podnebia, životného prostredia a rozvoja,
  • politika propagácie prináša jasnú pridanú hodnotu EÚ.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/eu-agri-food-promotion-policy-increases-awareness-high-standards-eu-agri-food-products-2020-oct-14_en