Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Správa EK o úlohách a výhodách maloobchodných aliancií v agropotravinárskom dodávateľskom reťazci

19-05-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Správa o maloobchodných alianciách v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci, ktorú uverejnila Európska komisia, vysvetľuje činnosti maloobchodných aliancií, ich vplyv na potravinový dodávateľský reťazec a právny rámec, ktorý sa môže vzťahovať na ich vytváranie a činnosti.

Maloobchodné aliancie sú horizontálne koalície maloobchodníkov, obchodných reťazcov a družstevných maloobchodných skupín, ktoré spolupracujú pri kombinovaní činností, ako je napríklad kolektívne získavanie dodávok.

Existujú tri hlavné typy maloobchodných aliancií: nezávislé maloobchodné skupiny, národné aliancie a európske aliancie. V rámci týchto rôznych typov môžu stále existovať značné rozdiely. Zatiaľ čo členovia nezávislých maloobchodných skupín a národných maloobchodných aliancií sú zvyčajne aktívni na tom istom národnom trhu, členovia európskych maloobchodných aliancií pôsobia na rôznych národných trhoch. 

Pokiaľ ide o činnosti maloobchodných aliancií, môžu sa líšiť v závislosti od typu. Nezávislé maloobchodné skupiny budú obvykle kupovať výrobky spoločne, na rozdiel od iných typov aliancií. Medzi hlavné činnosti národných a európskych aliancií patrí účasť na spoločných tendroch a/alebo uzatváranie dohôd s veľkými výrobcami. Tieto druhy dohôd sa vzťahujú na širokú škálu služieb, ktoré maloobchodné aliancie ponúkajú dodávateľom, ako sú propagačné činnosti alebo plány rastu.

Maloobchodné aliancie môžu:

  • podporovať menších dodávateľov pri rozvoji ich siete alebo sa môžu podieľať na spoločnom obstarávaní nepredajných výrobkov, ako sú zariadenia v obchode alebo služby zdieľania údajov,
  • z hľadiska spotrebiteľov - zvyšovaním efektívnosti a poskytovaním protiváhy veľkým výrobcom značiek môžu maloobchodné aliancie viesť k nižším spotrebiteľským cenám a ovplyvniť rozmanitosť výrobkov ponúkaných spotrebiteľom. Konkrétne účinky budú závisieť od charakteru vzťahov medzi maloobchodníkmi a dodávateľmi, ako aj od existujúcej hospodárskej súťaže na maloobchodnom trhu,
  • vo vzťahu k dodávateľom môžu maloobchodné aliancie viesť k zvýšeniu efektívnosti a uľahčeniu rozširovania trhu. 

Správa napokon predstavuje právny rámec uplatniteľný na maloobchodné aliancie na úrovni EÚ a uvádza príklady rozhodovacej praxe Európskej komisie a národných orgánov pre hospodársku súťaž.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/retail-alliances-agri-food-supply-chain-explained-and-their-potential-benefits-consumers-and-suppliers-assessed-2020-may-13_en