Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Európska únia / Aktuálne informácie

Európska komisia vyzýva na spätnú väzbu k budúcemu plánu na zabezpečenie dodávok potravín a potravinovej bezpečnosti v čase krízy

01-03-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Európska komisia začala cielené konzultácie o pohotovostnom pláne na zabezpečenie dodávok potravín a potravinovej bezpečnosti v celej EÚ v čase krízy. Cieľom tejto konzultácie je zhromaždiť spätnú väzbu o forme, povahe a rozsahu plánu.

Komisia vyzvala rôzne zainteresované strany zapojené do potravinového dodávateľského reťazca (výrobcov, spracovateľov, distribútorov alebo prevádzkovateľov dopravy,  spotrebiteľov, občiansku spoločnosť a vnútroštátne orgány), aby poskytli svoje stanoviská po dobu 9 týždňov, od 1. marca do 3. mája 2021.

Ako uvádza stratégia „Z farmy na stôl“ Komisia chce zintenzívniť koordináciu európskej reakcie na krízy ovplyvňujúce potravinový systém EÚ a zabezpečiť potravinovú bezpečnosť. Na tento účel bude pohotovostný plán obsahovať súbor postupov pre krízové obdobia, ako aj zavedenie mechanizmu reakcie na potravinovú krízu koordinovaného Komisiou, do ktorého budú zapojené členské štáty a prípadne rôzne odvetvia, ako je poľnohospodárstvo, rybolov, doprava a zdravie. Tento mechanizmus bude mať formu stáleho fóra na koordináciu opatrení, výmenu najlepších postupov a hodnotenie hrozieb a rizík.

V súlade so stratégiou „Z farmy na stôl“ a jej cieľmi by sa mal plán usilovať o zvýšenie environmentálnej, hospodárskej a sociálnej udržateľnosti pre odolný potravinový systém EÚ.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-seeks-feedback-future-plan-ensure-food-supply-and-food-security-times-crisis-2021-mar-01_en