Novinky

Výzvy na predkladanie návrhov na podporu európskych agropotravinárskych výrobkov

21-01-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Stavby a objekty na uskladnenie objemových krmív

20-01-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Aká je skutočná hodnota pôdy?
Ekosystémové služby poľnohospodársky využívaných pôd (2 – Regulačné ekosystémové služby)

20-01-2022
1 NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Regionálne pracovisko Banská Bystrica; 2 Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Ekonomická fakulta

Základné látky – alternatívna ochrana rastlín v poľnohospodárstve (V.)

17-01-2022
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Technológie obrábania pôdy ako súčasť protieróznych opatrení

17-01-2022
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Do konca marca môžu výrobcovia potravín registrovať svoje produkty

14-01-2022
(zdroj: www.mpsr.sk)

Základné látky – alternatívna ochrana rastlín v poľnohospodárskej, záhradníckej i ovocinárskej výrobe (IV.)

14-01-2022
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Regulovaní nekaranténni škodcovia únie na zemiakoch

12-01-2022
ÚKSÚP-Odbor ochrany rastlín Topoľčany

Biogénne amíny v slovenskom víne

12-01-2022
1 Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska; 2 Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne, Oddelenie kvapalinovej chromatografi e

Agropotravinársky obchod v EÚ naďalej vykazuje výrazný rast v porovnaní s rokom 2020

11-01-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)