Novinky

Aktuálne inovačné trendy v poľnohospodárstve

14-02-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Usmernenie k registrácií zvierat bez známeho pôvodu

11-02-2022
(zdroj: www.mpsr.sk)

Vláda Slovenskej republiky schválila Strategický plán (SP) Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na roky 2023-2027

11-02-2022
(zdroj: www.mpsr.sk)

Phyllocnistis vitegenella v slovenských vinohradoch

10-02-2022
1 NPPC - Výskumný ústav potravinársky; 2 Eco-IPROVIN Slovakia

Obchod EÚ s agropotravinami v prvých desiatich mesiacoch roku 2021

09-02-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Základné látky – alternatívna ochrana rastlín v poľnohospodárstve (VII.)

09-02-2022
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Odvetvie cukru v EÚ preukázalo od ukončenia systému kvót celkovo uspokojivú odolnosť

08-02-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Viac peňazí pre našich potravinárov v novom eurofondovom období

07-02-2022
(zdroj: www.mpsr.sk)

Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky k vykonávaniu jednoduchých pozemkových úprav na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod osídleniami

03-02-2022
(zdroj: www.mpsr.sk)

Najvýznamnejšie stonkové a klasové choroby kukurice na Slovensku

03-02-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra ochrany rastlín