Novinky

Zmeny v spektre burín

25-04-2022
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha – Ruzyně

Strategický plán - boj o zdroje na prežitie

22-04-2022
RPPK Bratislava

Genetika rohatosti oviec vo svetle najnovších poznatkov

21-04-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav chovu zvierat

Moderné trendy a rozširovanie výmer pod závlahou

20-04-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve 2/2022, str. 18-22)

Komisia odmení inovačné projekty v rámci klimatickej transformácie EÚ viac ako 1 miliardou EUR

19-04-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Vedecký panel Organizácie Spojených národov vydal doteraz najtvrdšie varovanie týkajúce sa potreby urýchleného zníženia globálnych emisií

19-04-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Ruská invázia na Ukrajinu zaťažuje rôzne agropotravinárske sektory EÚ

13-04-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Zoznam referenčných laboratórií Európskej únie (EURL) a národných referenčných laboratórií (NRL) Slovenskej Republiky pre krmivá, potraviny a zdravie zvierat

13-04-2022

Aplikačná technika v chemickej ochrane a vo výžive porastov

12-04-2022
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Kvalita odrôd pšenice ozimnej v roku 2021

12-04-2022
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany