Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Pôda

Pôda

Trendy pri predsejbovom obrábaní pôdy

24-02-2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Pôdne pomocné látky a úrodnosť pôdy

31-01-2017
NPPC – Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Význam strukovín a ich vplyv na úrodnosť pôdy

23-11-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ako obrábaním pôdy šetriť vlahou

18-10-2016
SPU v Nitre, Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie, FAPZ

Zatrávnenie erózne ohrozených pôd

30-08-2016
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – VÚTPHP Banská Bystrica

Zber slamy verzus stav pôdy

07-07-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Obrábanie pôdy v letnom a jesennom období

22-02-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Aktuálne trendy pri obrábaní pôdy

28-10-2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Koncepcia a priority aplikovaného výskumu pôdy s výhľadom do roku 2020

20-10-2015
NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava, Regionálne pracovisko Banská Bystrica

Zmeny v objemovej hmotnosti pôdy redukovanej a výkonnosti kapusty repkovej pravej f. ozimnej pestovanej rôznymi technológiami obrábania pôdy

16-10-2015
NPPC – VÚRV Piešťany