Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Odborné články

Ceny jatočných ošípaných ovplyvnil ruský importný zákaz

24-02-2015
(zdroj: Slovenský chov, október 2014, str. 29-30)

Ekonomika pestovania rýchlorastúcich vŕb v podmienkach severovýchodného Slovenska – prípadová štúdia

20-01-2015
1) Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany – Výskumný ústav agroekológie Michalovce; 2) Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta Košice; 3) Inštitút Krista Veľkňaza, Žakovce

Diskusia úpadok slovenského vinohradníctva nezastaví

10-07-2014
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
(zdroj: Vinič a víno 1/2014, str. 24-25)

Základom ekonomiky chovu oviec je zdravý jedinec

02-07-2014
Slovenský CHOV
(zdroj: Slovenský chov, február 2014, str. 42-43

Porovnanie ekonomiky pestovania ozimnej pšenice v rokoch 2012 a 2013

12-06-2014
Výskumný ústav agroekológie, Michalovce

Ekonomika dlhodobých pokusov poľných plodín zakladaných rôznymi systémami

21-01-2014

Náklady investované do odchovu prvôstok v dojených a nedojených stádach

15-11-2013
(zdroj: Roľnícke noviny č. 43/2013 - príloha "DOJNICE")

Ekonomické aspekty chovu dojných oviec

12-11-2013
(zdroj: Roľnícke noviny č. 40/2013)

Ekonomiku výroby mlieka sa oplatí držať pod kontrolou

06-11-2013
(zdroj: Roľnícke noviny č. 43/2013 - príloha "DOJNICE")

Náklady pestovateľského procesu viacročných krmovín

17-10-2013