Novinky

EÚ si v roku 2021 udržala pozíciu v rámci obchodu s agropotravinárskymi výrobkami

25-03-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Aká je skutočná hodnota pôdy?
Ekosystémové služby poľnohospodársky využívaných pôd (časť 3 – Kultúrne ekosystémové služby)

25-03-2022
1 NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Regionálne pracovisko Banská Bystrica; 2 Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Ekonomická fakulta

Európska komisia podporí poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka v predvstupových krajinách sumou viac ako 900 miliónov EUR

24-03-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Kryokonzervácia vajíčok a oplodnenie in vitro u hovädzieho dobytka ako nástroje pre účely Banky živočíšnych genetických zdrojov

23-03-2022
1 NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre; 2 Univerzita Konštantína Filozofa Nitra; 3 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rozšírenie použitia doteraz schválených základných látok

21-03-2022
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Komisia zverejnila štúdiu o vplyve programu LEADER na vyvážený územný rozvoj

18-03-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Kvetovka jabloňová

18-03-2022
ÚKSÚP – OOR

Africký mor prasat a možnosti jeho přenosu krmivem

17-03-2022
VÚŽV, v.v.i. Praha, Oddělení chovu prasat Kostelec nad Orlicí

Pilotná štúdia o selekcii včiel medonosných

17-03-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Príprava pôdy a sejba v jarnom období

15-03-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre