Novinky

Stanovenie fenolických látok vo víne

10-09-2020
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Potreba optimalizácie obrábania pôdy v produkčnom procese poľných plodín

09-09-2020
NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, regionálne pracovisko Prešov

Zloženie emisií pri bionafte

28-08-2020

Ambrózia palinolistá - čo s ňou?

27-08-2020
Katedra ochrany rastlín, SPU Nitra

Premenlivosť počasia v kontexte systémov obrábania pôdy

26-08-2020
NPPC – VÚRV Piešťany

Vyhodnotenie epizootologickej situácie vo výskyte ovčej epididymitídy na Slovensku v rokoch 2015 až 2019

25-08-2020
ŠVPÚ Dolný Kubín, VPÚ v Dolnom Kubíne, Skúšobné laboratórium Prešov

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 49/PRV/2020 - Výnimočná dočasná podpora pre spracovateľské MSP, ktoré sú obzvlášť zasiahnuté krízou v dôsledku ochorenia COVID-19

25-08-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Postupy v poľnohospodárstve na zníženie emisií z chovu hospodárskych zvierat

14-08-2020
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Svetový deň bezpečnosti potravín v kontexte Zelenej dohody EÚ

13-08-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Prevádzka techniky na ochranu rastlín

12-08-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre