Novinky

Technologické postupy pri presnom poľnohospodárstve

02-07-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Správanie oviec na pasienku s ohľadom na sociálne väzby jednotlivcov v stáde

27-06-2019
NPPC - VÚŽV Nitra – ÚH Trenčianska Teplá

Pravidlá starostlivosti o hospodárske zvieratá počas vysokých teplôt

27-06-2019
(zdroj: www.agriculture.vic.gov.au)

Aplikátory a rozhadzovače priemyselných hnojív

25-06-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Hnojenie plodín priemyselnými hnojivami

24-06-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Výzva č. 39/PRV/2019 pre podopatrenie 2.1: Poradenské služby zamerané na pomoc poľnohospodárom a obhospodarovateľom lesa

24-06-2019
(zdroj: www. apa.sk)

Informácia pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov - ukončenie prechodného obdobia

20-06-2019
(zdroj: www.svps.sk)

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe

20-06-2019
(zdroj: www.apa.sk)

Digestát – surovina vo výžive trávnych porastov

19-06-2019
NPPC–VÚTPHP Banská Bystrica

Obnova opustených a ruderálnych stanovíšť trávnych porastov

14-06-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín FAPZ