Úvod / Legislatíva / Zákony

Zákony

• Životné prostredie

· Ochrana životného prostredia


ZÁKON
zo 7. februára 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
 

Účinnosť od: 28.02.2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Účinnosť od: 01.11.2017

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Účinnosť od: 01.07.2017

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Účinnosť od: 01.04.2013

Zákon č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účinnosť od: 01.02.2006

Zákon č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

Účinnosť od: 01.07.2004

Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny.

Účinnosť od: 01.01.2003

Zákon č. 17/1992 o životnom prostredí.

Účinnosť od: 16.01.1992